Strona główna

Zmiany w ocenie pracowniczej DNA

włącz . Opublikowano w Aktualności

Koleżanki i koledzy

W dniu dzisiejszym wielu z Was zapewne zapoznało się z informacją dot. funkcjonowania oceny DNA, jako elementu podsumowującego dokonania zawodowe bieżącego roku.

Dobrze wiecie jak mocno, jako Związki Zawodowe akcentowaliśmy potrzebę likwidacji bądź znaczącej korekty obowiązującego rozwiązania. Z satysfakcją stwierdzam, iż minione miesiące w ramach, których twardo wskazywaliśmy konieczność zmian wreszcie przyniosły upragnione efekty.

Jak wiemy z życia każdy sukces ma wielu ojców, najważniejsze, że w tym wszystkim wygrani jesteśmy my pracownicy, którzy po kilku latach przestaniemy być wskaźnikiem statystycznym i mam nadzieję znowu będziemy traktowani podmiotowo.

Już na początku roku zapadła decyzja o tym, iż decydujący w tym wszystkim będzie Wasz głos i bardzo dziękuję za liczny udział w ankiecie, w ramach, której podzieliliście się swoimi uwagami dot. oceny DNA.

Stanowisko Pracodawcy dotyczące dalszego funkcjonowania oceny DNA osobiście odbieram, jako rozwiązanie salomonowe, poparte duża dozą otwartości i odpowiedzialności za załogę. 

Mam nadzieję, i liczę na to, iż kwestia oceny DNA jest pierwszą jaskółką zwiastującą, że możliwy jest powrót do normalnego traktowania pracowników, jako partnerów zawodowych a nie bezimiennych najemników

Pozdrawiam

Krzysztof ZiemniewskiKZ
Przewodniczący Zarządu
MZZ Pracowników Grupy PZU

Zmiany w Pionie Likwidacji Szkód

włącz . Opublikowano w Aktualności

CLS
Zarządy Spółek PZU oraz PZU Życie postanowiły dokonać zmian organizacyjnych w pionie zajmującym się likwidacją szkód. W komunikacie przekazanym pracownikom członek Zarządu PZU nadzorujący Pion Likwidacji Szkód Roman Pałac poinformował pracowników, iż podstawą wprowadzanych zmian jest ogłoszona kilka tygodni temu strategia Grupy PZU, w której wyeksponowano takie wartości jak: Innowacyjność, Efektywność i Rentowność.

Poprzez zaplanowane zmiany Spółka zamierza:

  • uprościć strukturę i ujednolicić model zarządzania;
  • wyrównać obciążenie pracą;
  • poprawić komunikację wewnętrzną;
  • zwiększyć efektywność realizacji strategicznych celów Grupy;

W najbliższych dniach o szczegółach zapowiedzianych zmian pracownicy mają być poinformowani przez bezpośrednich przełożonych.
Związki Zawodowe na chwilę obecną zostały w ogólnikowy sposób poinformowane o zakresie zaplanowanych zmian, jednak najistotniejsze jest to, iż zapowiadana zmiana dotyczy tylko i wyłącznie modelu zarządczego obszaru likwidacji szkód i nie wpłynie negatywnie na zakres pracy zatrudnionych w nim osób.
Oczywiście zawsze najistotniejsze kwestie zawarte są w szczegółach i dopiero po ich ujawnieniu możliwa będzie ocena zaproponowanych rozwiązań.
O dalszych szczegółach będziemy informować członków Związku pocztą korporacyjną.

Czy pracownik może czuć się bezpieczny mając stałe zatrudnienie?.

włącz . Opublikowano w Warto wiedzieć

 

Znalezione obrazy dla zapytania rozwiązanie umowy o pracę

Pytanie z natury rzeczy powinien zadać sobie każdy z nas podejmując pracę najemną.

Trudność procesu w dużej mierze zależy od rodzaju umowy którą mamy zawartą z pracodawcą oraz faktu czy jesteśmy członkami organizacji związkowej czy też nie.

Jako pracownicy PZU przez miniony okres czasu bardzo mocno byliśmy przez pracodawcę nękani okresowymi zwolnieniami grupowymi, gdzie słyszeliśmy o konieczności zmniejszenia przeetatyzowanych pionów i zespołów. Jaki był tego efekt?. Z punktu widzenia związków zawodowych mizerny. Likwidacja placówek terenowych, rozrost centrali, odejście od klienta, realne obniżanie wynagrodzeń, co w efekcie przełożyło się na zmniejszenie udziału w rynku i coraz bardziej malejący zysk firmy.   

Czy zatem w dobie szybko zmieniających się potrzeb i strategii organizacji pracownicy mogą być spokojni o swoje miejsca pracy.  

Wydaje się, choć nie chciałbym wyrażać zdania kategorycznie, okres dużych zwolnień grupowych raczej się nie powtórzy, a uzasadnieniem tezy może być zmieniający się rynek pracownika oraz niewątpliwie duże koszty przedsięwzięcia.

Bardziej prawdopodobnym rozwiązaniem, które oczywiście dopuszcza prawo jest tzw. proces  kroczących zwolnień.

Na chwilę obecną po ogłoszeniu strategii PZU na najbliższe lata, jako związki zawodowe nie mamy jeszcze czytelnej odpowiedzi w jakim kierunku będzie ewoluowała struktura zatrudnienia w spółce. Z jednej strony, są zapewnienia ze strony Zarządu Spółki, iż musi nastąpić powrót do korzeni jeśli chodzi o obecność PZU w tzw. powiatach i odcentralizowanie procesów i to przyjęliśmy z zadowoleniem, z drugiej strony brak jasnych przesłanek jak chcemy jako firma to osiągnąć.

Czy i jak można bronić się przed zwolnieniem?

Kontrole Państwowej Inspekcji Pracy

włącz . Opublikowano w Aktualności

Znalezione obrazy dla zapytania kontrola państwowej inspekcji pracy w ubezpieczeniach

W ubiegłym tygodniu zapoczątkowana została kontrola Państwowej Inspekcji Pracy dotycząca przestrzegania zasad funkcjonowania zadaniowego czasu pracy we wszystkich Regionalnych Centrach Likwidacji. Zgodnie z otrzymanymi informacjami jako pierwsze kontrolowane będzie RCLS w Warszawie.

Po co kontrole? 

Wprowadzając zadaniowy czas pracy, zarówno pracodawca jak i pracownik uzyskuje sporo korzyści, które jednak co do zasady nie mogą przesłonić podstawowych warunków jakie muszą być spełnione aby taki system był w ogóle prawnie dozwolony.

Decydując się na taki system czasu pracy pracodawca zwolniony jest z kontrolowania i ewidencjonowania czasu pracy. Powinien jednak prowadzić ewidencję urlopów, dni wolnych, itp. Prawidłowe przydzielenie pracy i zadań likwiduje także ryzyko i konieczność wypłaty dodatkowego wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych. Po stronie pracodawcy leży powinność powierzenia pracownikowi zadań możliwych do wykonania w czasie wynikającym z ogólnie przyjętych norm czasu pracy (tj. 8 godzin na dobę, 40 godzin w tygodniu w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy). Co do zasady pracownik powinien mieć możliwość wykonania powierzonych mu zadań w czasie odpowiadającym etatowi. Jeśli obowiązki służbowe zajmują mu więcej czasu, przy założeniu dochowania należytej staranności, wówczas wypracowuje nadgodziny. Za taką pracę przysługuje mu dodatkowe wynagrodzenie, na takich samych zasadach jak pracownikowi zatrudnionemu na etat. Zdaniem Sądu Najwyższego (wyrok z 4 sierpnia 1999 r., sygn. akt I PKN 181/99) „nazwanie czasu pracy zadaniowy nie wyłącza stosowania przepisów o wynagrodzeniu za pracę w godzinach nadliczbowych”. Ewentualnej kontroli ze strony pracodawcy podlega nie czas pracy a terminowość i prawidłowość wykonania powierzonych zadań.

Zgodnie z zapisami obowiązującego w Spółkach Grup PZU regulaminu przyznawania premii i prowizji dla likwidatorów w Pionie Likwidacji Szkód, ustalono zgodnie z wytycznymi, punktowe normy dzienne których wypracowanie przewidziano dla 6 godzinnego czasu pracy. Pozostawiono również margines czasu w ramach którego pracownik mógłby wypracować dodatkowe wynagrodzenie które nazwano prowizją. Wysokość dodatkowego wynagrodzenia prowizyjnego i premiowego miał stanowić ekwiwalent porównywalny do dotychczas obowiązującego systemu WOW.

Należy również podkreślić, iż co do zasady wypracowanie dodatkowego składnika wynagrodzenia miało odbywać sie w 8 godzinnym czasie pracy.

Celem kontroli PIP jest więc sprawdzenie czy przestrzegane są podstawowe zasady funkcjonowania powyższego systemu czasu pracy.

O co więc chodzi?

Związki zawodowe od początku funkcjonowania zadaniowego czasu pracy, zwracały uwagę na konieczność przyjęcie rozwiązań, w ramach których do pracownika będzie należał wybór ile zadań ponadnormatywnych jest w stanie wykonać w ramach swoich możliwości przy zachowaniu należytej staranności. Przy każdym spotkaniu wskazywaliśmy słabości przyjętych rozwiązań i domagaliśmy się ich zmian. Niestety mimo licznych rozmów, wnioski kierowane do pracodawcy o zmianę procedury przypisywania szkód nie znajdowały stosownego zrozumienia.

Odpowiadając na liczne sygnały kierowane ze wszystkich RCLS-ów, postanowiliśmy zwrócić się do Państwowej Inspekcji Pracy o zbadanie czy przestrzeganie przytoczonych wcześniej zasad wymaganych przy zadaniowym czasie pracy jest należycie realizowane.

Z uwagą więc będziemy śledzić kontrole w RCLS-ach, w ramach których PIP prócz badania dokumentacji być może będzie również pytać pracowników, czy nadawany zakres zadań pozostaje w zgodzie z zapisami regulaminu oraz czy ich wykonywanie jest możliwe w normatywnym czasie pracy tj. 8 godzin na dobę,  40 godzin tygodniowo. w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy.

Wiemy dobrze, iż każdy z nas ma określone możliwości psychofizyczne, i wiemy dobrze iż wydajność pracownika zależy od wielu czynników. Zadaniem prawidłowo skonstruowanego regulaminu premiowania jest więc nie tylko motywowanie pracownika i dawanie wszystkim równych szans, ale również danie wyboru czy chcę i mogę pracować wydajniej niż określone normy bez przymusu i uszczerbku dla swojego zdrowia a przede wszystkim życia rodzinnego.

 

Krzysztof Ziemniewski

Przewodniczacy MZZ PG PZU

Członkostwo w MZZPZU

włącz . Opublikowano w Przydatne

Nie jesteś członkiem związku zawodowego?
To duży błąd.

Pracodawca nigdy nie będzie się liczył z pracownikami jeśli będzie miał nad nimi pełnię władzy.

Będąc razem nigdy nie jesteśmy sami bo w JEDNOŚCI SIŁA !!!

DOŁĄCZ DO NAS JUŻ DZIŚ!!!

Aby zostać członkiem MZZ Pracowników Grupy PZU w Opolu należy:
- pobrać dwa dokumenty: Deklarację oraz oświadczenie