Strona główna

Dobre wiadomości na kończące się lato.

włącz . Opublikowano w Wiadomości

Znalezione obrazy dla zapytania dobre wieściKoniec okresu urlopowego to okres trudnego powrotu do codziennych obowiązków i ponownego wchodzenia na najwyższe obroty. W tym roku dzięki naszym staraniom myślę powinien być jednak mniej "bolesny" a to za sprawą dwóch bardzo istotnych elementów.

Nagroda specjalna

Pierwszym z nich jest z pewnością nagroda specjalna dla pracowników PZU SA oraz PZU ŻYCIE SA. Oczywiście znam doskonale wszystkie uwagi dotyczące warunków jakie określił pracodawca ustanawiając warunki brzegowe do ich otrzymania, jak również opinie co do jej wysokości, której tak naprawdę oczekiwaliśmy na poziomie przynajmniej nagrody ubiegłorocznej. Znam również osoby, które otwarcie krytykują przyjęte rozwiązanie i z wieloma z nich jestem w stanie się zgodzić. Wszystkim jednak chcę zwrócić uwagę, iż najbardziej doceniają rozwiązanie ci którzy je wypracowali i wiedzą w jakich bólach sie ono rodziło, natomiast najbardziej krytykującymi są ci którzy myślą kategoriami że coś się im należy z "urzędu". Z obowiązku należy wskazać iż jako Związki Zawodowe wnioskowaliśmy o kwoty wyższe z przeznaczeniem dla każdego pracownika. I choć nie wszystko jest w pełni zadowalające to i tak przyjęte rozwiązania traktujemy jako spory postęp. Chciałbym podkreślić, iż osoby negocjujące z pracodawcą dobrze znają realia w których się jako Grupa PZU znaleźliśmy. Z jednej strony rozbuchane medialne doniesienia o nadzwyczajnych zakupach PZU, z drugiej twarda ekonomia i zapowiedź redukcji kosztów stałych na poziomie 400 mln zł w przeciągu kilku nadchodzących lat. Swoją rękę dołożył również poprzedni zarząd, który przewidując nadchodzące zmiany (pewnie celowo) nie uwzględnił w budżecie na ten rok żadnych zmian w płacach pracowników.      

Kontrole Państwowej Inspekcji Pracy

włącz . Opublikowano w Aktualności

Znalezione obrazy dla zapytania kontrola państwowej inspekcji pracy w ubezpieczeniach

W ubiegłym tygodniu zapoczątkowana została kontrola Państwowej Inspekcji Pracy dotycząca przestrzegania zasad funkcjonowania zadaniowego czasu pracy we wszystkich Regionalnych Centrach Likwidacji. Zgodnie z otrzymanymi informacjami jako pierwsze kontrolowane będzie RCLS w Warszawie.

Po co kontrole? 

Wprowadzając zadaniowy czas pracy, zarówno pracodawca jak i pracownik uzyskuje sporo korzyści, które jednak co do zasady nie mogą przesłonić podstawowych warunków jakie muszą być spełnione aby taki system był w ogóle prawnie dozwolony.

Decydując się na taki system czasu pracy pracodawca zwolniony jest z kontrolowania i ewidencjonowania czasu pracy. Powinien jednak prowadzić ewidencję urlopów, dni wolnych, itp. Prawidłowe przydzielenie pracy i zadań likwiduje także ryzyko i konieczność wypłaty dodatkowego wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych. Po stronie pracodawcy leży powinność powierzenia pracownikowi zadań możliwych do wykonania w czasie wynikającym z ogólnie przyjętych norm czasu pracy (tj. 8 godzin na dobę, 40 godzin w tygodniu w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy). Co do zasady pracownik powinien mieć możliwość wykonania powierzonych mu zadań w czasie odpowiadającym etatowi. Jeśli obowiązki służbowe zajmują mu więcej czasu, przy założeniu dochowania należytej staranności, wówczas wypracowuje nadgodziny. Za taką pracę przysługuje mu dodatkowe wynagrodzenie, na takich samych zasadach jak pracownikowi zatrudnionemu na etat. Zdaniem Sądu Najwyższego (wyrok z 4 sierpnia 1999 r., sygn. akt I PKN 181/99) „nazwanie czasu pracy zadaniowy nie wyłącza stosowania przepisów o wynagrodzeniu za pracę w godzinach nadliczbowych”. Ewentualnej kontroli ze strony pracodawcy podlega nie czas pracy a terminowość i prawidłowość wykonania powierzonych zadań.

Zgodnie z zapisami obowiązującego w Spółkach Grup PZU regulaminu przyznawania premii i prowizji dla likwidatorów w Pionie Likwidacji Szkód, ustalono zgodnie z wytycznymi, punktowe normy dzienne których wypracowanie przewidziano dla 6 godzinnego czasu pracy. Pozostawiono również margines czasu w ramach którego pracownik mógłby wypracować dodatkowe wynagrodzenie które nazwano prowizją. Wysokość dodatkowego wynagrodzenia prowizyjnego i premiowego miał stanowić ekwiwalent porównywalny do dotychczas obowiązującego systemu WOW.

Należy również podkreślić, iż co do zasady wypracowanie dodatkowego składnika wynagrodzenia miało odbywać sie w 8 godzinnym czasie pracy.

Celem kontroli PIP jest więc sprawdzenie czy przestrzegane są podstawowe zasady funkcjonowania powyższego systemu czasu pracy.

O co więc chodzi?

Związki zawodowe od początku funkcjonowania zadaniowego czasu pracy, zwracały uwagę na konieczność przyjęcie rozwiązań, w ramach których do pracownika będzie należał wybór ile zadań ponadnormatywnych jest w stanie wykonać w ramach swoich możliwości przy zachowaniu należytej staranności. Przy każdym spotkaniu wskazywaliśmy słabości przyjętych rozwiązań i domagaliśmy się ich zmian. Niestety mimo licznych rozmów, wnioski kierowane do pracodawcy o zmianę procedury przypisywania szkód nie znajdowały stosownego zrozumienia.

Odpowiadając na liczne sygnały kierowane ze wszystkich RCLS-ów, postanowiliśmy zwrócić się do Państwowej Inspekcji Pracy o zbadanie czy przestrzeganie przytoczonych wcześniej zasad wymaganych przy zadaniowym czasie pracy jest należycie realizowane.

Z uwagą więc będziemy śledzić kontrole w RCLS-ach, w ramach których PIP prócz badania dokumentacji być może będzie również pytać pracowników, czy nadawany zakres zadań pozostaje w zgodzie z zapisami regulaminu oraz czy ich wykonywanie jest możliwe w normatywnym czasie pracy tj. 8 godzin na dobę,  40 godzin tygodniowo. w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy.

Wiemy dobrze, iż każdy z nas ma określone możliwości psychofizyczne, i wiemy dobrze iż wydajność pracownika zależy od wielu czynników. Zadaniem prawidłowo skonstruowanego regulaminu premiowania jest więc nie tylko motywowanie pracownika i dawanie wszystkim równych szans, ale również danie wyboru czy chcę i mogę pracować wydajniej niż określone normy bez przymusu i uszczerbku dla swojego zdrowia a przede wszystkim życia rodzinnego.

 

Krzysztof Ziemniewski

Przewodniczacy MZZ PG PZU

Członkostwo w MZZPZU

włącz . Opublikowano w Przydatne

Nie jesteś członkiem związku zawodowego?
To duży błąd.

Pracodawca nigdy nie będzie się liczył z pracownikami jeśli będzie miał nad nimi pełnię władzy.

Będąc razem nigdy nie jesteśmy sami bo w JEDNOŚCI SIŁA !!!

DOŁĄCZ DO NAS JUŻ DZIŚ!!!

Aby zostać członkiem MZZ Pracowników Grupy PZU w Opolu należy:
- pobrać dwa dokumenty: Deklarację oraz oświadczenie

Czy pracownik może czuć się bezpieczny mając stałe zatrudnienie?.

włącz . Opublikowano w Warto wiedzieć

 

Znalezione obrazy dla zapytania rozwiązanie umowy o pracę

Pytanie z natury rzeczy powinien zadać sobie każdy z nas podejmując pracę najemną.

Trudność procesu w dużej mierze zależy od rodzaju umowy którą mamy zawartą z pracodawcą oraz faktu czy jesteśmy członkami organizacji związkowej czy też nie.

Jako pracownicy PZU przez miniony okres czasu bardzo mocno byliśmy przez pracodawcę nękani okresowymi zwolnieniami grupowymi, gdzie słyszeliśmy o konieczności zmniejszenia przeetatyzowanych pionów i zespołów. Jaki był tego efekt?. Z punktu widzenia związków zawodowych mizerny. Likwidacja placówek terenowych, rozrost centrali, odejście od klienta, realne obniżanie wynagrodzeń, co w efekcie przełożyło się na zmniejszenie udziału w rynku i coraz bardziej malejący zysk firmy.   

Czy zatem w dobie szybko zmieniających się potrzeb i strategii organizacji pracownicy mogą być spokojni o swoje miejsca pracy.  

Wydaje się, choć nie chciałbym wyrażać zdania kategorycznie, okres dużych zwolnień grupowych raczej się nie powtórzy, a uzasadnieniem tezy może być zmieniający się rynek pracownika oraz niewątpliwie duże koszty przedsięwzięcia.

Bardziej prawdopodobnym rozwiązaniem, które oczywiście dopuszcza prawo jest tzw. proces  kroczących zwolnień.

Na chwilę obecną po ogłoszeniu strategii PZU na najbliższe lata, jako związki zawodowe nie mamy jeszcze czytelnej odpowiedzi w jakim kierunku będzie ewoluowała struktura zatrudnienia w spółce. Z jednej strony, są zapewnienia ze strony Zarządu Spółki, iż musi nastąpić powrót do korzeni jeśli chodzi o obecność PZU w tzw. powiatach i odcentralizowanie procesów i to przyjęliśmy z zadowoleniem, z drugiej strony brak jasnych przesłanek jak chcemy jako firma to osiągnąć.

Czy i jak można bronić się przed zwolnieniem?

Dobra wola - konkretów jak na razie brak

włącz . Opublikowano w Aktualności

 

Pracownicy grupy PZU z uwagą śledzą doniesienia o sposobie realizacji zobowiązania, które przedstawiciel Ministerstwa Skarbu Państwa złożył podczas odbywającego się 30 czerwca WZA PZU SA.

Przypomnijmy, iż w trakcie WZA pojawił się wniosek akcjonariuszy o przeznaczeniu kwoty 50 mln zł z zysku na wypłatę premii dla pracowników, która to jednak propozycja z powodów proceduralnych nie zyskała aprobaty WZA. Niemniej jednak do projektu uchwały odniósł się obecny na walnym zgromadzeniu pełnomocnik Skarbu Państwa: "Minister Skarbu Państwa (...) dostrzega potrzebę właściwego uhonorowania jej pracowników za ich codzienny wysiłek na rzecz spółki. (...) W związku z tym, że projekt uchwały nie uzyskał akceptacji formalno-prawnej, Minister Skarbu Państwa oczekuje od zarządu właściwego uhonorowania pracowników spółki". przedstawiciel MSP.

Podczas czerwcowego spotkania Związków Zawodowych z Prezesem Zarządu Panem Michałem Krupińskim kwestia powyższa była również poruszana i jeszcze przed WZA otrzymaliśmy zapewnienie, iż decyzje w powyższej kwestii mają zostać niebawem podjęte.

Oczekiwania pracowników są więc jak najbardziej uzasadnione tym bardziej, iż minął miesiąc od WZA - a co na to Zarząd?.

W połowie lipca zaplanowane było ponowne spotkanie ZZ z Zarządem, do którego jednak z przyczyn niezależnych od ZZ nie doszło.

Obecnie w sposób ciągły monitujemy oczekiwania Zarządowi i mamy nadzieję, iż w niedługim czasie będziemy mogli przedstawić bliższe szczegóły. Prosimy więc jeszcze o odrobinę cierpliwości.

Zwracamy uwagę, iż Związki Zawodowe chciałyby już od najbliższego roku, aby kwestia partycypacji pracowniczej w zyskach Spółki nie była przedmiotem ciągłych spekulacji i dywagacji jak to było w latach poprzednich, „dlaczego tak a nie inaczej". Dążeniem naszym jest, i tu widzimy zrozumienie Zarządu, aby na stałe w układzie zbiorowym pracy zostały określone regulacje, które będą jasno wskazywały, w jakich warunkach i na jakich zasadach udział w zyskach dla pracowników będzie realizowany. 

Tylko takie rozwiązanie jest w stanie zapewnić przejrzystość w działaniu i podmiotowe traktowanie pracowników.