Id facere laus sest, quod deced, non quod licet – chwalebnie jest czynić to, co wypada, a nie to, co wolno

włącz . Opublikowano w Uncategorised

Id facere laus sest, quod deced, non quod licet – chwalebnie jest czynić to, co wypada, a nie to, co wolno

Zarząd Związku Zawodowego Pracowników Grupy PZU informuje, iż w dniu 20.04.2017r. związki zawodowe zostały poinformowane o zmianie decyzji Znalezione obrazy dla zapytania zobowiązanieZarządów PZU oraz PZU Życie SA w kwestii wysokości nagród za wyniki, które mają zostać wypłacone pracownikom do końca czerwca.  

Nie odnosząc się do treści uzgodnień z przełomu marca i kwietnia, decyzja zakomunikowana związkom zawodowym przewiduje, iż przewidziane przez Zarząd Spółek świadczenia będą wypłacone w wysokości określonej w porozumieniu z grudnia 2016r z górna granicą świadczenia w wys. 3000 zł brutto.

Mając na uwadze dobre praktyki, którymi powinien kierować się pracodawca względem największego dobra jakim dysponuje Spółka czyli swoich pracowników, przypominamy maksymę którą mamy nadzieję będzie się kierował Zarząd podczas całej swojej kadencji.  

Przypominamy, iż PZU SA jako największa spółka ubezpieczeniowa w Europie środkowej i wschodniej osiągnęła w roku 2016 zysk netto w wysokości blisko 2 mld zł i poprawiła znacząco wszystkie wskaźniki kosztowe kluczowe dla funkcjonowania przedsiębiorstwa.

Taki stan rzeczy nie był przypadkiem, ale wynikiem działania wszystkich pracowników.

Tylko z tego względu pracownicy PZU zasługują na podmiotowe traktowanie a określenie partycypacji w zyskach przedsiębiorstwa winno nabrać bardziej realnego wymiaru.

O decyzjach podjętych w powyższej kwestii przez związek zawdowy poinformuje członków pocztą korporacyjną w przyszłym tygodniu.

Zwolnienia grupowe w toku

włącz . Opublikowano w Aktualności

Do zakończenia pierwszej tury zwolnień grupowych pozostały dwa dni robocze i pewnie to w tym okresie pracownicy grup zawodowych przewidzianych do redukcji w pierwszej turze poznają decyzje co do swojej przyszłości. Przypominamy, iż w pierwszej grupie w głównej merze zmiany dotkną pracowników biura nieruchomości, gdzie planowane jest rozwiązanie stosunku pracy z ok 40 pracownikami.

Jak więc odbędzie się cały proces:

  1. Zgodnie z obowiązującymi przepisami każdy pracownik zwalniany w procesie zwolnień grupowych w pierwszej kolejności otrzymuje propozycje zawarcia porozumienia rozwiązującego. Jeśli przez danego pracownika propozycja zostanie przyjęta, prócz odprawy "ustawowej" przysługiwać mu będą wszelkie inne świadczenia wynikające z porozumienia zawartego ze związkami zawodowymi. (szczegóły porozumienia przekazywaliśmy poczta korporacyjną).

  2. Jeśli tak by się zdarzyło, iż pracownik nie przyjmie porozumienia rozwiązującego, wówczas pracodawca najprawdopodobniej wręczy pracownikowi wypowiedzenie rozwiązując. Efektem takiego stanu rzeczy będzie rozwiązanie w którym pracownikowi przysługiwać będzie tylko odprawa ustawowa wynikająca z przepisów prawa.

Z punktu widzenia pracownika najistotniejsze jest, iż w obu powyższych przypadkach przyczyna zwolnienia nie leży po stronie pracownika.

Rysunek-zwolnienia

Paweł Surówka nowym prezesem PZU SA

włącz . Opublikowano w Wiadomości

Surówka

W czwartek nad ranem w raporcie bieżącym spółka poinformowała iż: Zarząd Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej informuje, że w dniu 13 kwietnia 2017 roku Rada Nadzorcza Spółki powołała z dniem 13 kwietnia 2017 roku Pana Pawła Surówkę w skład Zarządu PZU SA i powierzyła mu pełnienie funkcji Prezesa Zarządu PZU SA".

"Powołanie następuje na okres wspólnej kadencji, która rozpoczęła się w dniu 1 lipca 2015 roku i która obejmuje trzy kolejne pełne lata obrotowe. Pierwszym pełnym rokiem obrotowym kadencji był rok 2016"

Nowy prezes największego polskiego ubezpieczyciela jest związany z PZU od 23 czerwca 2016 roku kiedy to objął kierownictwo największej spółki zależnej tj. PZU Życie SA.

W związku z bardzo głęboką reorganizacją spółki, która realizowana jest w chwili obecnej, gratulując objęcia sterów tak ważnej instytucji jaką jest PZU SA, liczymy na bardziej otwartą komunikację ze związkami zawodowymi i baczniejsze przyjrzenie się nierozwiązanym kwestiom pracowniczym w spółkach Grupy PZU.

Wyrażamy nadzieję, iż nominacja Pana Pawła Surówki na stanowisko prezesa zarządu PZU SA. okaże się z perspektywy czasu dobrym rozwiązaniem nie tylko dla Grupy PZU ale również a może przede wszystkim pracowników PZU.   

Porozumienia płacowe w PZU

włącz . Opublikowano w Aktualności

kasa

W dniu dzisiejszym Związek Zawodowy PG PZU podpisał porozumienie z Pracodawcami dot. przyznania nagrody rocznej za rok 2016r. Zgodnie z wcześniej przekazywanymi informacjami pocztą korporacyjną potwierdzamy, iż nagroda dla każdego uprawnionego pracownika będzie stanowiła równowartość jednej pensji zasadniczej nie więcej jednak niż 6000 zł.

Szczegóły porozumienia zostaną przekazane również pocztą korporacyjną wszystkim członkom związku niezwłocznie po otrzymaniu podpisanej kopii porozumienia.

Przedmiotowe porozumienie jest drugim z kolei, które zrealizowane zostało w ciągu ostatnich kilku dni.

Dla przypomnienia informujemy, iż w grudniu Związek Zawodowy Pracowników Grupy PZU nie zgodził się na podwyżki funduszu wynagrodzeń na poziomie 1,5% oraz przyjęcie zasady, iż nagroda roczna będzie wypłacana po spełnieniu warunku dot. wskaźnika ROE. Przewidziany fundusz na nagrody miał oscylować między 10-50% miesięcznego budżetu na wynagrodzenia.

Z satysfakcją przyjmujemy więc fakt, iż faktyczna wielkość nagrody jest zdecydowanie wyższa niż pierwotnie założono a decyzja o jej uruchomieniu z pewnością była oczekiwana ze strony pracowników.

Jeśli chodzi o wskaźnik dot. podwyżek wynagrodzeń w dalszym ciągu uważamy, iż uruchomienie go we wskazanej wielkości nie może być  zadawalające i nie odzwierciedla aktualnych potrzeb pracowników oraz tendencji rynkowych.

 

Mamy nadzieję na szybką refleksję ze strony Zarządu i bardziej strategiczne podejście do zasad wynagradzania w Spółkach grupy PZU.

PZU Finanse sp. z o.o. - mała spółka z dużymi aspiracjami

włącz . Opublikowano w Aktualności

Witamy pracowników PZU Finanse sp. z o.o. w gronie związkowców.

Podobny obraz

Pracownicy kolejnej spółki grupy PZU tj. PZU Finanse sp. z o.o. powierzyli prowadzenie interesów pracowniczych naszemu związkowi. Zaufanie którym zostaliśmy obdarzeni jest dla nas niebywale wielkim wyzwaniem, tym bardziej, iż obecne zmiany w samych spółkach dominujących Grupy PZU są dla związku zawodowego bardzo skomplikowanym i absorbującym procesem. Damy jednak radę i z determinacją będziemy reprezentować interesy również pracowników naszej nowej gruoy pracowników. 

Pracownicy PZU Finanse sp. z o.o. w większości wywodzą swoje korzenie z pracy w PZU SA, dzięki czemu są doskonale zintegrowani z pracownikami spółki matki. Teraz jako pracownicy jednej z najmniejszych spółek Grupy PZU świadczą usługi księgowe dla pozostałych spółek związanych z logo PZU.

Dziś w wyniku reorganizacji systemowej Grupy pracownicy w znacznej części wbrew swojej woli przestali być beneficjentami wielu korzystnych rozwiązań funkcjonujących w spółkach dominujących. Zadaniem związku na najbliższy okres czasu jest więc na powrót włączenie wszystkich naszych pracowników PZU Finanse nie tylko w system benefitów obowiązujących w PZU, ale przede wszystkim tworzenie przyjaznego dla pracowników miejsca pracy.

Jesteśmy przekonani, iż tylko wspólnie występując w obronie swoich interesów możemy robić to skutecznie, i im prędzej zrozumie to każdy z nas, tym szybciej widoczne będą oczekiwane zmiany.

Międzyzakładowy Związek Zawodowy Pracowników Grupy PZU jest organizacją członkowską Forum Związków Zawodowych tj. organizacji reprezentatywnej w myśl ustawy o Radzie Dialogu Społecznego. Jako jedna z młodszych organizacji związkowych jest równocześnie  jedną z największych organizacji w Grupie PZU, skupiającej pracowników PZU SA, PZU Życie SA oraz PZU Finanse sp. z o.o.      

Zmiana na stanowisku Prezesa Zarządu PZU SA

włącz . Opublikowano w Aktualności

PZU2Rada Nadzorcza PZU SA na posiedzeniu 22 marca br. podjęła decyzję o zmianie w Zarządzie spółki. Ze stanowiska Prezesa Zarządu odwołany został Michał Krupiński. W dniu 23 marca br. Rada Nadzorcza Spółki oddelegowała Członka Rady Nadzorczej PZU SA Marcina Chludzińskiego do czasowego wykonywania czynności Prezesa Zarządu PZU SA, do czasu powołania Prezesa Zarządu PZU SA, na okres nie dłuższy niż 3 miesiące.