Zmiana na stanowisku Prezesa Zarządu PZU SA

włącz . Opublikowano w Aktualności

PZU2Rada Nadzorcza PZU SA na posiedzeniu 22 marca br. podjęła decyzję o zmianie w Zarządzie spółki. Ze stanowiska Prezesa Zarządu odwołany został Michał Krupiński. W dniu 23 marca br. Rada Nadzorcza Spółki oddelegowała Członka Rady Nadzorczej PZU SA Marcina Chludzińskiego do czasowego wykonywania czynności Prezesa Zarządu PZU SA, do czasu powołania Prezesa Zarządu PZU SA, na okres nie dłuższy niż 3 miesiące. 

Prezes PZU Michał Krupiński odwołany

włącz . Opublikowano w Aktualności

Michał Krupiński został odwołany z funkcji prezesa PZU - poinformowała spółka w komunikacie.

(fot. ARC / Puls Biznesu)

Michał Krupiński od 2011 roku był prezesem zarządu Merrill Lynch Polska i szefem bankowości inwestycyjnej dla Europy Środkowej i Wschodniej w Bank of America Merrill Lynch. Odpowiadał tam za nadzorowanie i prowadzenie projektów fuzji i przejęć, finansowania na rynkach prywatnych oraz publicznych. Doradzał w zakresie zarządzania aktywami, polityki inwestycyjnej oraz struktury kapitałowej, między innymi w sektorze bankowym i ubezpieczeniowym.

W latach 2006-2008 był podsekretarzem stanu w Ministerstwie Skarbu Państwa, gdzie odpowiadał za nadzór właścicielski. Nadzorował program konsolidacji sektora energetyki.


Źródło: bankier.pl

Zwolnienia grupowe - osiągnięto kompromis

włącz . Opublikowano w Aktualności

Zarząd Międzyzakładowego Związku Zawodowego Pracowników Grupy PZU w nawiązaniu do ogłoszonego przez Spółki Grupy PZU tj. PZU SA i PZU Życie SA procesu zwolnień grupowych informuje, iż doszło do podpisania porozumienia w kwestii dotyczącej przeprowadzenia procesu, jak również warunków finansowych mających na celu złagodzenie skutków utraty pracy w stosunku do zwalnianych pracowników.

Mimo, iż w kilku elementach nie uzyskaliśmy w pełni satysfakcjonujących rozwiązań, które w późniejszych okresach będą stanowić przedmiot dalszych konsultacji wyrażamy nadzieję, iż przyjęte rozwiązania w sposób zauważalny zniwelują negatywne skutki zapowiedzianego procesu.

Zdajemy sobie sprawę, iż żadne nawet najlepiej wynegocjowane porozumienie nie zrekompensuje obaw pracowników i negatywnego oddźwięku skutków koniecznych zwolnień.

Ze względu na aspekt społeczny, nie chcemy aby efekty podpisanego porozumienia były traktowane w kategoriach sukcesu, ale jako jedna z największych organizacji związkowych w Grupie PZU wyrażamy umiarkowane zadowolenie z wypracowanego porozumienia, choć mamy uczucie niedosytu, gdyż nie wszystkie cele udało się osiągnąć.

Z punktu widzenia związku zawodowego zakończony proces negocjacji jest dopiero pierwszą fazą operacji i poprzez rozciągnięcie w czasie procesu reorganizacji w Spółkach i związanych z tym faktem zwolnień, można śmiało określić, iż będzie to dla wszystkich pracowników najtrudniejszy z dotychczas przeprowadzanych procesów.

Ocena zasadności tak dużej skali zwolnień będzie dokonywana sukcesywnie do końca bieżącego roku a podsumowanie całego procesu zostanie przeprowadzone na początku przyszłego roku.

Krzysztof Ziemniewski

Przewodniczący Zarządu

MZZPG PZU

Rozwiązania które mogą zaburzyć rynek pośredników ubezpieczeniowych

włącz . Opublikowano w Prasa - doniesienia

Agenci ubezpieczeniowi bez prowizji?

Foto: Fotorzepa, Filip Frydrykiewicz F.F. Filip Frydrykiewicz

UOKiK proponuje pozbawienie pośredników ubezpieczeniowych prowizji. NBP i KNF nie idą tak daleko, chcą tylko ujawniania wysokości prowizji.


Zakończyły się konsultacje projektu ustawy o dystrybucji ubezpieczeń. Po niedawnych problemach z misselingiem, czyli nieuczciwą sprzedażą polis z UFK, instytucje państwowe chcą radykalnych rozwiązań porządkujących sprzedaż ubezpieczeń.
Najdalej idzie UOKiK, który postuluje wprowadzenie zakazu pobierania przez pośredników prowizji od ubezpieczycieli. Miało by to wyeliminować sytuacje „w których pośrednicy przedstawialiby jako najkorzystniejszą ofertę tego ubezpieczyciela, od którego otrzymają najwyższe wynagrodzenie".

Komisja Nadzoru Finansowego proponuje wprowadzenie przepisu zobowiązującego dystrybutorów produktów ochronnych do informowania klientów o wysokości prowizji za zawarcie lub obsługę umowy ubezpieczenia. Zdaniem KNF skłoni to pośrednika do wykazania, że produkt oferowany przy wyższej prowizji jest dla klienta lepszy od pozostałych, a także wpłynie na zwiększenie poziomu wiedzy klienta odnośnie do kształtu produktu oraz świadomości kupującego „co do zaspokojenia potrzeby ochrony ubezpieczeniowej". Podobne stanowisko wyraził Narodowy Bank Polski.
Radykalna propozycja UOKiK prawdopodobnie nie przejdzie. Rozwiązania postulowane przez KNF i NBP mają większą szanse uzyskania akceptacji ustawodawcy. Jeśli zostaną uchwalone, skutki obejmą nie tylko agentów i brokerów ubezpieczeniowych, ale przede wszystkim ich klientów. Z jednej strony będą oni chronieni przed misselingiem, ale z drugiej istnieje niebezpieczeństwo, że przy wyborze polisy będą oni kierowali się przede wszystkim wysokością prowizji, a nie zakresem ochrony. Nie można też wykluczyć ujednolicenia prowizji pośredników ubezpieczeniowych, a tym samym zaniku konkurencji między nimi.

Regina Skibińska
publikacja: 13.01.2017 aktualizacja: 13.01.2017, 15:32 źródło: http://www.rp.pl>
Foto: Fotorzepa, Filip Frydrykiewicz F.F. Filip Frydrykiewicz

Niskie wynagrodzenia w Polsce to wynik słabości pracowników ?

włącz . Opublikowano w Wiadomości

Niskie wynagrodzenia rys1W 2016 r. wicepremier Mateusz Morawiecki opracował koncepcję strategii dla polskiej gospodarki, którą szerzej znamy pod nazwą Planu na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju

Prezentację planu znajdziesz tutaj.

Jednym z podstawowych założeń Strategii jest wzrost dochodu rozporządzalnego Polaków to znaczy takiego, który zostaje nam po opłaceniu wszystkich podatków i składek Są to więc pieniądze, które faktycznie zostają nam do dyspozycji na wszystkie potrzeby od jedzenia, mieszkania i ubrania, poprzez leki, transport, aż do korzystania z dóbr kultury (kino, teatr, koncert).

Z punktu widzenia oczekiwań każdego z nas to rozwiązania jak najbardziej chwalebne, ale czy możliwe do zrealizowania?

Obecnie w Polsce udział płac w PKB jest jednym z najniższych w Europie i samoistna wiara w to, że pracodawcy dysponując większym zasobem pieniędzy będą chętniej asygnować znaczące kwoty na wzrost wynagrodzeń jest raczej pobożnym marzeniem.

Aby to osiągnąć niestety nie wystarczą nawet najlepsze regulacje centralne i nakazy, ale przestrzeganie prawa pracy i zwiększenie siły negocjacyjnej związków zawodowych. To właśnie one są jedyną liczącą się siłą w starciu z pracodawcami. W przywołanym dokumencie nie znajdziemy recepty jak uzdrowić rynek pracy, a oczekiwanie, iż cykl koniunkturalny sam przyczyni się do osiągnięcia zakładanego efektu jest raczej nierealny.

Rynek pracownika - to dobrze brzmi, ale jak jest naprawdę?

włącz . Opublikowano w Aktualności

Każdy dorosły człowiek rozpoczynając swoją karierę zawodową marzy o stabilnej, dobrze płatnej pracy, w której, lub dzięki której, będzie mógł realizować swoje pomysły życiowe. Wielu się to udaje i tworzy własne przedsiębiorstwa, znaczna jednak cześć tworzy tzw. siłę najemną licząc, iż dzięki swojemu wysiłkowi, talentom również osiągnie sukces i zrealizuje swoje cele. To wszystko jest zrozumiałe i jest jednym z elementów tzw. koszyka dóbr podstawowych.

Jednym z elementów przez pryzmat, który postrzegamy sukces zawodowy są osiągane zarobki. W ostatnich dniach mamy istny zalew informacji i publikowanych raportów mówiących jak w różnych gałęziach gospodarki kształtują się wynagrodzenia i że tworzy się tzw. "rynek pracownika" zmuszający pracodawców do głębszego sięgnięcia do kieszeni, aby spełnić oczekiwania pracowników. 

Co mówią dane statystyczne?