Strona główna

Zmiany w Pionie Likwidacji Szkód

włącz . Opublikowano w Aktualności

CLS
Zarządy Spółek PZU oraz PZU Życie postanowiły dokonać zmian organizacyjnych w pionie zajmującym się likwidacją szkód. W komunikacie przekazanym pracownikom członek Zarządu PZU nadzorujący Pion Likwidacji Szkód Roman Pałac poinformował pracowników, iż podstawą wprowadzanych zmian jest ogłoszona kilka tygodni temu strategia Grupy PZU, w której wyeksponowano takie wartości jak: Innowacyjność, Efektywność i Rentowność.

Poprzez zaplanowane zmiany Spółka zamierza:

  • uprościć strukturę i ujednolicić model zarządzania;
  • wyrównać obciążenie pracą;
  • poprawić komunikację wewnętrzną;
  • zwiększyć efektywność realizacji strategicznych celów Grupy;

W najbliższych dniach o szczegółach zapowiedzianych zmian pracownicy mają być poinformowani przez bezpośrednich przełożonych.
Związki Zawodowe na chwilę obecną zostały w ogólnikowy sposób poinformowane o zakresie zaplanowanych zmian, jednak najistotniejsze jest to, iż zapowiadana zmiana dotyczy tylko i wyłącznie modelu zarządczego obszaru likwidacji szkód i nie wpłynie negatywnie na zakres pracy zatrudnionych w nim osób.
Oczywiście zawsze najistotniejsze kwestie zawarte są w szczegółach i dopiero po ich ujawnieniu możliwa będzie ocena zaproponowanych rozwiązań.
O dalszych szczegółach będziemy informować członków Związku pocztą korporacyjną.

Kontrole Państwowej Inspekcji Pracy

włącz . Opublikowano w Aktualności

Znalezione obrazy dla zapytania kontrola państwowej inspekcji pracy w ubezpieczeniach

W ubiegłym tygodniu zapoczątkowana została kontrola Państwowej Inspekcji Pracy dotycząca przestrzegania zasad funkcjonowania zadaniowego czasu pracy we wszystkich Regionalnych Centrach Likwidacji. Zgodnie z otrzymanymi informacjami jako pierwsze kontrolowane będzie RCLS w Warszawie.

Po co kontrole? 

Wprowadzając zadaniowy czas pracy, zarówno pracodawca jak i pracownik uzyskuje sporo korzyści, które jednak co do zasady nie mogą przesłonić podstawowych warunków jakie muszą być spełnione aby taki system był w ogóle prawnie dozwolony.

Decydując się na taki system czasu pracy pracodawca zwolniony jest z kontrolowania i ewidencjonowania czasu pracy. Powinien jednak prowadzić ewidencję urlopów, dni wolnych, itp. Prawidłowe przydzielenie pracy i zadań likwiduje także ryzyko i konieczność wypłaty dodatkowego wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych. Po stronie pracodawcy leży powinność powierzenia pracownikowi zadań możliwych do wykonania w czasie wynikającym z ogólnie przyjętych norm czasu pracy (tj. 8 godzin na dobę, 40 godzin w tygodniu w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy). Co do zasady pracownik powinien mieć możliwość wykonania powierzonych mu zadań w czasie odpowiadającym etatowi. Jeśli obowiązki służbowe zajmują mu więcej czasu, przy założeniu dochowania należytej staranności, wówczas wypracowuje nadgodziny. Za taką pracę przysługuje mu dodatkowe wynagrodzenie, na takich samych zasadach jak pracownikowi zatrudnionemu na etat. Zdaniem Sądu Najwyższego (wyrok z 4 sierpnia 1999 r., sygn. akt I PKN 181/99) „nazwanie czasu pracy zadaniowy nie wyłącza stosowania przepisów o wynagrodzeniu za pracę w godzinach nadliczbowych”. Ewentualnej kontroli ze strony pracodawcy podlega nie czas pracy a terminowość i prawidłowość wykonania powierzonych zadań.

Zgodnie z zapisami obowiązującego w Spółkach Grup PZU regulaminu przyznawania premii i prowizji dla likwidatorów w Pionie Likwidacji Szkód, ustalono zgodnie z wytycznymi, punktowe normy dzienne których wypracowanie przewidziano dla 6 godzinnego czasu pracy. Pozostawiono również margines czasu w ramach którego pracownik mógłby wypracować dodatkowe wynagrodzenie które nazwano prowizją. Wysokość dodatkowego wynagrodzenia prowizyjnego i premiowego miał stanowić ekwiwalent porównywalny do dotychczas obowiązującego systemu WOW.

Należy również podkreślić, iż co do zasady wypracowanie dodatkowego składnika wynagrodzenia miało odbywać sie w 8 godzinnym czasie pracy.

Celem kontroli PIP jest więc sprawdzenie czy przestrzegane są podstawowe zasady funkcjonowania powyższego systemu czasu pracy.

O co więc chodzi?

Związki zawodowe od początku funkcjonowania zadaniowego czasu pracy, zwracały uwagę na konieczność przyjęcie rozwiązań, w ramach których do pracownika będzie należał wybór ile zadań ponadnormatywnych jest w stanie wykonać w ramach swoich możliwości przy zachowaniu należytej staranności. Przy każdym spotkaniu wskazywaliśmy słabości przyjętych rozwiązań i domagaliśmy się ich zmian. Niestety mimo licznych rozmów, wnioski kierowane do pracodawcy o zmianę procedury przypisywania szkód nie znajdowały stosownego zrozumienia.

Odpowiadając na liczne sygnały kierowane ze wszystkich RCLS-ów, postanowiliśmy zwrócić się do Państwowej Inspekcji Pracy o zbadanie czy przestrzeganie przytoczonych wcześniej zasad wymaganych przy zadaniowym czasie pracy jest należycie realizowane.

Z uwagą więc będziemy śledzić kontrole w RCLS-ach, w ramach których PIP prócz badania dokumentacji być może będzie również pytać pracowników, czy nadawany zakres zadań pozostaje w zgodzie z zapisami regulaminu oraz czy ich wykonywanie jest możliwe w normatywnym czasie pracy tj. 8 godzin na dobę,  40 godzin tygodniowo. w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy.

Wiemy dobrze, iż każdy z nas ma określone możliwości psychofizyczne, i wiemy dobrze iż wydajność pracownika zależy od wielu czynników. Zadaniem prawidłowo skonstruowanego regulaminu premiowania jest więc nie tylko motywowanie pracownika i dawanie wszystkim równych szans, ale również danie wyboru czy chcę i mogę pracować wydajniej niż określone normy bez przymusu i uszczerbku dla swojego zdrowia a przede wszystkim życia rodzinnego.

 

Krzysztof Ziemniewski

Przewodniczacy MZZ PG PZU

Członkostwo w MZZPZU

włącz . Opublikowano w Przydatne

Nie jesteś członkiem związku zawodowego?
To duży błąd.

Pracodawca nigdy nie będzie się liczył z pracownikami jeśli będzie miał nad nimi pełnię władzy.

Będąc razem nigdy nie jesteśmy sami bo w JEDNOŚCI SIŁA !!!

DOŁĄCZ DO NAS JUŻ DZIŚ!!!

Aby zostać członkiem MZZ Pracowników Grupy PZU w Opolu należy:
- pobrać dwa dokumenty: Deklarację oraz oświadczenie

Czy pracownik może czuć się bezpieczny mając stałe zatrudnienie?.

włącz . Opublikowano w Warto wiedzieć

 

Znalezione obrazy dla zapytania rozwiązanie umowy o pracę

Pytanie z natury rzeczy powinien zadać sobie każdy z nas podejmując pracę najemną.

Trudność procesu w dużej mierze zależy od rodzaju umowy którą mamy zawartą z pracodawcą oraz faktu czy jesteśmy członkami organizacji związkowej czy też nie.

Jako pracownicy PZU przez miniony okres czasu bardzo mocno byliśmy przez pracodawcę nękani okresowymi zwolnieniami grupowymi, gdzie słyszeliśmy o konieczności zmniejszenia przeetatyzowanych pionów i zespołów. Jaki był tego efekt?. Z punktu widzenia związków zawodowych mizerny. Likwidacja placówek terenowych, rozrost centrali, odejście od klienta, realne obniżanie wynagrodzeń, co w efekcie przełożyło się na zmniejszenie udziału w rynku i coraz bardziej malejący zysk firmy.   

Czy zatem w dobie szybko zmieniających się potrzeb i strategii organizacji pracownicy mogą być spokojni o swoje miejsca pracy.  

Wydaje się, choć nie chciałbym wyrażać zdania kategorycznie, okres dużych zwolnień grupowych raczej się nie powtórzy, a uzasadnieniem tezy może być zmieniający się rynek pracownika oraz niewątpliwie duże koszty przedsięwzięcia.

Bardziej prawdopodobnym rozwiązaniem, które oczywiście dopuszcza prawo jest tzw. proces  kroczących zwolnień.

Na chwilę obecną po ogłoszeniu strategii PZU na najbliższe lata, jako związki zawodowe nie mamy jeszcze czytelnej odpowiedzi w jakim kierunku będzie ewoluowała struktura zatrudnienia w spółce. Z jednej strony, są zapewnienia ze strony Zarządu Spółki, iż musi nastąpić powrót do korzeni jeśli chodzi o obecność PZU w tzw. powiatach i odcentralizowanie procesów i to przyjęliśmy z zadowoleniem, z drugiej strony brak jasnych przesłanek jak chcemy jako firma to osiągnąć.

Czy i jak można bronić się przed zwolnieniem?

Pracujesz przy komputerze - poznaj swoje prawa

włącz . Opublikowano w Warto wiedzieć

Często ignorujemy swoje prawa pracując przy komputerze warto więc przypomnieć podstawowe kwestie związane z tym tematem.

Przede wszystkim należy zauważyć, iż niezależnie od rodzaju i charakteru pracy wykonywanej przez pracownika, pracodawca zawsze powinien stosować się do obowiązujących przepisów BHP. Podstawą do ich przestrzegania jest właściwa organizacja środowiska pracy przez pracodawcę oraz zapewnienie odpowiednich warunków do jej wykonywania.

Przepisy BHP dość jasno określają, jakie wymagania dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy powinien spełniać pracodawca zatrudniając pracowników. Często bywa jednak tak, że przedsiębiorcy odnoszą te regulacje wyłącznie do  pracowników produkcyjnych (w zakresie odzieży i obuwia ochronnego), zapominając, iż pracownicy biurowi również posiadają swoje prawa. Szczególnie narażeni są w tym przypadku pracownicy wykonujący pracę przy pomocy komputera. Długie godziny pracy przez monitorem mogą negatywnie wpłynąć na zdrowie pracownika, szczególnie pogorszyć jego wzrok, dlatego tak ważne jest w tej sytuacji przestrzeganie obowiązujących przepisów BHP.

Pracownik wykonujący pracę przed komputerem

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 1.12.1998 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe, przepisy w tym zakresie odnoszą się do każdej osoby zatrudnionej przez pracodawcę, użytkującej w czasie pracy monitor ekranowy co najmniej przez połowę dobowego wymiaru czasu pracy. Co ciekawe, przepis ten odnosi się także do praktykantów oraz stażystów.

Regulacja ta oznacza, iż w przypadku, gdy pracownik przed monitorem spędza co najmniej 4 godziny dziennie, może on domagać się od pracodawcy spełnienia określonych w rozporządzeniu obowiązków.

Przerwy w pracy

Obowiązkiem pracodawcy jest zorganizowanie pracy tak, by każdy pracownik po każdej godzinie nieprzerywalnej pracy przy komputerze miał możliwość zmiany rodzaju pracy na taką, która nie będzie obciążała wzroku lub będzie wykonywana w zmienionej pozycji ciała. W wypadku gdy pracodawca nie może zapewnić zmiany w pracy, musi on zezwolić na co najmniej 5-minutową przerwę co każdą godzinę pracy przed ekranem monitora (§ 7 rozporządzenia). Taka przerwa jest wliczana do czasu pracownika i nie wpływa ona na obniżenie wynagrodzenia za pracę.

Okulary korygujące

Pracodawca, który zatrudnia pracowników do pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe,  ma obowiązek zapewnić im, w razie potrzeby, okulary korygujące wzrok.  Podstawą pokrycia kosztów zakupu okularów przez pracodawcę są badania okulistyczne, potwierdzone zaświadczeniem lekarza medycyny pracy. Tylko w takim przypadku pracodawca zobowiązany jest do pokrycia ww. kosztów. W innym przypadku np. z woli pracownika, jednak bez odpowiedniego zaświadczenia lekarskiego, pracodawca nie ma obowiązku pokrywania jakichkolwiek kosztów związanych z zakupem okularów. W praktyce, zazwyczaj to pracodawcy sami kierują pracowników na obowiązkowe badania, podczas których może zostać wykryta wada wzroku i konieczność zapewnienia okularów.

Wysokość kwoty refinansującej koszt zakupu okularów ustala już sam pracodawca w przepisach wewnętrznych swojego zakładu. Nie mniej jednak kwota musi być ustalona tak, aby umożliwiała zakup okularów zgodnych z zaleceniami lekarza.

Inne obowiązki pracodawcy

Ponadto, pracodawca zobowiązany jest także zapewnić pracownikom zatrudnionym na stanowiskach z monitorami ekranowymi profilaktyczną opiekę zdrowotną, w zakresie i na zasadach określonych w odrębnych przepisach.

Pracodawca powinien pamiętać także o wymaganiach, jakie spełniać muszą stanowiska pracy wyposażone w monitory ekranowe. Warunki te określone są szczególnie w załączniku do ww. rozporządzenia i są to m.in.:

  • wyposażenie stanowiska pracy oraz sposób rozmieszczenia elementów tego wyposażenia nie może powodować podczas pracy nadmiernego obciążenia układu mięśniowo- szkieletowego i (lub) wzroku oraz być źródłem zagrożeń dla pracownika;
  • monitor ekranowy powinien spełniać wymagania, jak: znaki na ekranie powinny być wyraźne i czytelne, a obraz stabilny, ekran powinien być pokryty warstwą antyodbiciową lub wyposażony w odpowiedni filtr itd;
  • klawiatura powinna stanowić osobny element wyposażenia podstawowego stanowiska pracy,  jej powierzchnia powinna być matowa, a znaki kontrastowe i czytelne;
  • wysokość stołu oraz siedziska krzesła powinna być taka, aby zapewniała naturalne położenie kończyn górnych przy obsłudze klawiatury, z zachowaniem co najmniej kąta prostego między ramieniem i przedramieniem;
  • powierzchnia blatu stołu powinna być matowa, najlepiej barwy jasnej;
  • na życzenie pracownika, a także gdy wysokość krzesła uniemożliwia pracownikowi płaskie, spoczynkowe ustawienie stóp na podłodze, stanowisko pracy należy wyposażyć w podnóżek.