PZU walczy ze skutkami żywiołów

włącz . Opublikowano w Aktualności

Kilkadziesiąt tysięcy zgłoszonych szkód, będących skutkami ekstremalnych zjawisk pogodowych, które w ostatnich dniach przeszły nad naszym krajem to skala, z jaką musi w bardzo krótkim czasie zmierzyć się PZU.

  

Największy Polski ubezpieczyciel zdaje dziś egzamin przed swoimi klientami, i o jego wyniku w głównej mierze po raz kolejny zadecydują pracownicy.

Okres miesięcy letnich to tradycyjnie okres bardzo dynamicznej pogody, przynoszący ekstremalne zjawiska powodujące znaczne szkody, niejednokrotnie mające charakter masowy. Nie inaczej jest w tym roku.

Wystąpienie tak dużej ilości zgłoszonych szkód w przeciągu zaledwie liku dni, jak również charakter pomocy, jakiej oczekuje się od zakładu ubezpieczeń, zawsze nacechowane będzie dużą dozą emocji w kontaktach z klientami, na którą pracownicy muszą być i są przygotowani.

Jesteśmy pewni, iż charakter rozwiązań, które w sposób niezwykle elastyczny zostały wdrożone tj.

- interwencja mobilnego biura

- zwiększona liczba konsultantów na infolinii

- uruchomienie wypłat zaliczkowych

- samolikwidacja

pomogą w pierwszym etapie przynieść oczekiwaną pierwszą pomoc i pokazać naszym klientom, iż działając niezwykle efektywnie zawsze mogą liczyć na pomoc pracowników PZU.

Mając świadomość, iż praca wszystkich zaangażowanych w proces likwidacji szkód pracowników nigdy się nie kończy, ale tak jak w powyższym przypadku wymaga ekstremalnego wysiłku, liczymy na równie elastyczne decyzje ze strony pracodawcy w kwestiach dotyczących obowiązujących procedur oraz zasad pracy naszych pracowników.

 Solidaryzując się ze wszystkimi poszkodowanymi, prosimy ich również, aby wykazywali się wyrozumiałością w kontaktach z naszymi pracownikami, bo ich podstawowym zadaniem jest pomagać i z pewnością zrobią wszystko, aby się z tego wywiązać jak najlepiej.

Spór zbiorowy w PZU SA i PZU Życie SA

włącz . Opublikowano w Aktualności

waga - Kopia 2W związku z brakiem realizacji postulatów zgłoszonych przez część organizacji związkowych zarządom PZU SA i PZU Życie SA, w dniu dzisiejszym tj. 12.06.2017r. doszło do wszczęcia sporu zbiorowego, którego podstawowym celem jest podjęcie rzeczywistego dialogu w kwestiach płacowych i systemowych dot. relacji pracownik-pracodawcy.

W komunikacie przekazanym pracownikom – członkom związku zawodowego MZZ PG PZU – pocztą korporacyjną podkreślono, iż „(...) postulaty zgłoszone przez związki zawodowe są jak najbardziej realne do spełnienia przez Grupę PZU bez jakiegokolwiek wpływu na kondycję przedsiębiorstwa. Fakt zwlekania z uregulowaniem podniesionych kwestii i brak systemowych rozwiązań od 2012r. a co za tym idzie konieczność wszczęcia sporu zbiorowego, chcemy, aby dla zarządzających Spółkami było jasnym sygnałem, iż jako pracownicy oczekujemy partnerskiego traktowania, a pokłady cierpliwości dotykanej permanentnymi zmianami systemowym załogi, z których nic dobrego dla niej nie wynika, uległy właśnie wyczerpaniu”

Wobec powyższego związki zawodowe zgodnie z zapisami ustawy o rozwiazywaniu sporów zbiorowych oczekują niezwłocznego podjęcia merytorycznych negocjacji

Gigantyczne przejęcie w wykonaniu PZU stało się faktem.

włącz . Opublikowano w Uncategorised

Znalezione obrazy dla zapytania bank pekao sa

 

W dniu dzisiejszym urzeczywistniło się to o czym wiadomo było od kilku miesięcy, PZU i PFR stały sie większościowymi akcjonariuszami Banku Pekao SA. W ramach transakcji wartej 10,6 mld złotych, PZU objęło w posiadanie ok 20% akcji, a Polski Fundusz Rozwoju ok 12,8% akcji jednego z największych baków w Polsce.

Jak zaznaczyło PZU w komunikacie "to jedna z największych transakcji w sektorze bankowym w Europie w ostatnich latach". W wyniku tej transakcji oraz mając na uwadze, iż w skład grupy Kapitałowej PZU wchodzi już inny z banków tj. Alior, PZU umacnia się na pozycji największej grupy finansowej w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej.

Kwestia przejęcia Banku Pekao SA w ostatnich miesiącach była szeroko komentowana w gronie ekonomistów oraz inwestorów giełdowych. Niezaprzeczalnym jest, iż z perspektywy PZU transakcja wpłynęła pozytywnie na postrzeganie największego polskiego ubezpieczyciela przez rynek finansowy. Przez ostatnie 6 miesięcy wartość akcji PZU przyniosła potencjalnym inwestorom blisko 50% zwrot z kapitału.

Czy w PZU dojdzie do sporu zbiorowego? - komunikat Zarządu Związku Zawodowego

włącz . Opublikowano w Aktualności

 Znalezione obrazy dla zapytania spór zbiorowy

Koleżanki i koledzy!

W dniu 23.05.2017 r., Zarządy PZU SA oraz PZU Życie SA otrzymały pismo w którym Międzyzakładowy Związek Zawodowy Pracowników Grupy PZU, MOZ NSZZ Solidarność 80 oraz KZ NSZZ Solidarność PZU Życie SA skierowały do pracodawców wniosek o realizacje następujących postulatów:

  1. Uruchomienia systemowych podwyżek wynagrodzeń w wysokości nie mniejszej niż 5% dla wszystkich pracowników, którym nie dokonywano zwiększenia podstawy wynagrodzenia od roku 2015, w tym również pracownikom którym wysokość wynagrodzenia zasadniczego wzrosła mniej niż 150 zł.
  2. Uzgodnienie w formie regulaminu, zasad partycypacji Pracowników w zyskach przedsiębiorstwa   w oparciu o przejrzyste i akceptowalne kryteria dla każdej ze stron.
  3. Do czasu wejścia w życie Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy, uzgodnienie jako formy przejściowej, Regulaminu Wynagradzania w trybie określonym w kodeksie pracy, jak również w oparciu o zapisy 27.3 ustawy o Związkach Zawodowych
  4. Ustalenia wiążącego harmonogramu spotkań dot. negocjacji Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy określającego krańcowy termin zakończenia negocjacji na dzień 30 listopada 2017r.
  5. Przestrzegania norm czasu pracy
  6. Rewizję założeń restrukturyzacyjnych spółki w zakresie tworzenia centralizowanych jednostek kosztem likwidacji miejsc pracy w terenie.

Brak wypełnienia powyższych postulatów w terminie do 9 czerwca 2017r. będzie równoznaczne z rozpoczęciem sporu zbiorowego między wyżej wymienionymi związkami zawodowymi a pracodawcami. w oparciu o zapisy określone w art. 7.1 Ustawy z dnia o 23 maja 1991r. o rozwiązywaniu sporów zbiorowych.

Informujemy również, iż mimo skierowanej do pozostałych organizacji związkowych odezwy o przyłączenie się do postulatów, wniosek pozostał bez odpowiedzi.

W chwili obecnej oczekujemy na stanowisko pracodawcy, licząc na konstruktywną i merytoryczną postawę.

O postępach w ewentualnych rokowaniach będziemy informować w następnych komunikatach.    

 

Krzysztof Ziemniewski
Przewodniczący Zarządu
Międzyzaładowego Związku Zawodowego
Pracowników Grupy PZU

Dzień dziecka w Energylandii

włącz . Opublikowano w z życia MZZPZU

energylandiaJuż niedługo wyjątkowy dzień, dzień długo wyczekiwany przez wszystkie dzieci, te najmłodsze i te starsze – Międzynarodowy Dzień Dziecka.

To dla nich, oraz rodzin pracowników grupy PZU nasza organizacja MZZPZU organizuje wielką wyprawę do Parku Rozrywki Energylandia w Zatorze w dniu 17 czerwca 2017 r.

Tego typu atrakcja będzie dla nas samych ale przede wszystkim dla naszych pociech o wiele cenniejsza, niż najlepsza zabawka, a wrażenia podczas pobytu w parku rozrywki będziemy wspominać przez długie miesiące.

Po ukazaniu się informacji w naszym newsletterze zgłosiło się mnóstwo chętnych osób. Zgłoszenia zbieramy do końca maja, a w razie potrzeby dłużej na dedykowanym do tego adresie email podanym w naszym newsletterze.

Wierzymy, że ten dzień przyniesie wiele radości i zabawy a sami odkładając na bok codzienne troski  i problemy przez chwilę poczujemy się beztrosko jak dzieci.

Galeria

energylancia galeria

Dialog społeczny musi być poważny – Związek Zawodowy upomina się o prawa pracownicze.

włącz . Opublikowano w Aktualności

Znalezione obrazy dla zapytania dialog społecznyMijające tygodnie były bardzo ważne dla funkcjonowania spółki PZU ale jeszcze istotniejsze są dla pracowników i ich oczekiwań.

Postępujące zwolnienia grupowe, dwukrotna zmiana Prezesa, oczekiwanie na realizację postulatów płacowych, badanie zaangażowania  – to tylko te najważniejsze które dość mocno, i całkowicie słusznie,  ekscytują wszystkich pracowników.

Jednak dialog społeczny to nie tylko rozwiązywanie kwestii, które w danym momencie są interesujące i wygodne dla pracodawcy, ale przede wszystkim otwarcie na problemy zgłaszane przez wszystkie strony.

Tu dotykamy istoty problemu. Jako związek zawodowy nie rozumiemy i nie możemy dłużej  akceptować zaniechań w sprawach przestrzegania podstawowych praw pracowniczych w Spółkach Grupy PZU.

Kilka dni temu, o czym już informowaliśmy związkowców pocztą korporacyjną, wezwaliśmy Zarządy Spółek grupy PZU do przestrzegania dokonanych uzgodnień w zakresie porozumień płacowych, podpisania stosownych dokumentów, parafowanych przez związki zawodowe oraz niezwłocznego wywiązania się z ich treści.

Stosowne wezwanie skierowaliśmy również do wiadomości Rad Nadzorczych Spółek.

Równocześnie w dniu wczorajszym przypomnieliśmy Zarządom Spółek kilka najważniejszych spraw, które od 2012r. w sposób istotny naruszają podmiotowość pracowników.

Warto je przytoczyć:

 - Niezwłoczne zaprzestanie łamania podstawowych praw pracowniczych i uzgodnienie w Spółkach PZU oraz PZU Życie Regulaminu wynagradzania w sposób jasny regulującego kwestie zasad wynagradzania.

- Niezwłoczne uzgodnienie dokumentu stanowiącego podstawowe źródło prawa pracy w postaci Układu Zbiorowego Pracy.

- Uregulowanie kwestii podwyżek wynagrodzeń i partycypacji Pracowników w zyskach przedsiębiorstwa   w oparciu o przejrzyste i akceptowalne kryteria dla każdej ze stron.

- Przestrzegania norm czasu pracy,

- Wprowadzanie zmian organizacyjnych z poszanowaniem należytych konsultacji społecznych

Oczekujemy, iż powyższe wystąpienie sygnowane przez trzy organizacje związkowe tj: Międzyzakładowy Związek Zawodowy Pracowników Grupy PZU, MOZ NSZZ Solidarność ’80 oraz KZ NSZZ Solidarność PZU Życie SA spotka się z natychmiastową reakcją ze strony Zarządów Spółek.

Pozostałe związki funkcjonujące w PZU, nie zdecydowały się na przyłączenie do niniejszego wystąpienia.  

Oryginał pełnego wystąpienia przekażemy związkowcom tradycyjnie pocztą korporacyjną.