Niskie wynagrodzenia w Polsce to wynik słabości pracowników ?

włącz . Opublikowano w Wiadomości

Niskie wynagrodzenia rys1W 2016 r. wicepremier Mateusz Morawiecki opracował koncepcję strategii dla polskiej gospodarki, którą szerzej znamy pod nazwą Planu na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju

Prezentację planu znajdziesz tutaj.

Jednym z podstawowych założeń Strategii jest wzrost dochodu rozporządzalnego Polaków to znaczy takiego, który zostaje nam po opłaceniu wszystkich podatków i składek Są to więc pieniądze, które faktycznie zostają nam do dyspozycji na wszystkie potrzeby od jedzenia, mieszkania i ubrania, poprzez leki, transport, aż do korzystania z dóbr kultury (kino, teatr, koncert).

Z punktu widzenia oczekiwań każdego z nas to rozwiązania jak najbardziej chwalebne, ale czy możliwe do zrealizowania?

Obecnie w Polsce udział płac w PKB jest jednym z najniższych w Europie i samoistna wiara w to, że pracodawcy dysponując większym zasobem pieniędzy będą chętniej asygnować znaczące kwoty na wzrost wynagrodzeń jest raczej pobożnym marzeniem.

Aby to osiągnąć niestety nie wystarczą nawet najlepsze regulacje centralne i nakazy, ale przestrzeganie prawa pracy i zwiększenie siły negocjacyjnej związków zawodowych. To właśnie one są jedyną liczącą się siłą w starciu z pracodawcami. W przywołanym dokumencie nie znajdziemy recepty jak uzdrowić rynek pracy, a oczekiwanie, iż cykl koniunkturalny sam przyczyni się do osiągnięcia zakładanego efektu jest raczej nierealny.

Rozwiązania które mogą zaburzyć rynek pośredników ubezpieczeniowych

włącz . Opublikowano w Prasa - doniesienia

Agenci ubezpieczeniowi bez prowizji?

Foto: Fotorzepa, Filip Frydrykiewicz F.F. Filip Frydrykiewicz

UOKiK proponuje pozbawienie pośredników ubezpieczeniowych prowizji. NBP i KNF nie idą tak daleko, chcą tylko ujawniania wysokości prowizji.


Zakończyły się konsultacje projektu ustawy o dystrybucji ubezpieczeń. Po niedawnych problemach z misselingiem, czyli nieuczciwą sprzedażą polis z UFK, instytucje państwowe chcą radykalnych rozwiązań porządkujących sprzedaż ubezpieczeń.
Najdalej idzie UOKiK, który postuluje wprowadzenie zakazu pobierania przez pośredników prowizji od ubezpieczycieli. Miało by to wyeliminować sytuacje „w których pośrednicy przedstawialiby jako najkorzystniejszą ofertę tego ubezpieczyciela, od którego otrzymają najwyższe wynagrodzenie".

Komisja Nadzoru Finansowego proponuje wprowadzenie przepisu zobowiązującego dystrybutorów produktów ochronnych do informowania klientów o wysokości prowizji za zawarcie lub obsługę umowy ubezpieczenia. Zdaniem KNF skłoni to pośrednika do wykazania, że produkt oferowany przy wyższej prowizji jest dla klienta lepszy od pozostałych, a także wpłynie na zwiększenie poziomu wiedzy klienta odnośnie do kształtu produktu oraz świadomości kupującego „co do zaspokojenia potrzeby ochrony ubezpieczeniowej". Podobne stanowisko wyraził Narodowy Bank Polski.
Radykalna propozycja UOKiK prawdopodobnie nie przejdzie. Rozwiązania postulowane przez KNF i NBP mają większą szanse uzyskania akceptacji ustawodawcy. Jeśli zostaną uchwalone, skutki obejmą nie tylko agentów i brokerów ubezpieczeniowych, ale przede wszystkim ich klientów. Z jednej strony będą oni chronieni przed misselingiem, ale z drugiej istnieje niebezpieczeństwo, że przy wyborze polisy będą oni kierowali się przede wszystkim wysokością prowizji, a nie zakresem ochrony. Nie można też wykluczyć ujednolicenia prowizji pośredników ubezpieczeniowych, a tym samym zaniku konkurencji między nimi.

Regina Skibińska
publikacja: 13.01.2017 aktualizacja: 13.01.2017, 15:32 źródło: http://www.rp.pl>
Foto: Fotorzepa, Filip Frydrykiewicz F.F. Filip Frydrykiewicz

Rynek pracownika - to dobrze brzmi, ale jak jest naprawdę?

włącz . Opublikowano w Aktualności

Każdy dorosły człowiek rozpoczynając swoją karierę zawodową marzy o stabilnej, dobrze płatnej pracy, w której, lub dzięki której, będzie mógł realizować swoje pomysły życiowe. Wielu się to udaje i tworzy własne przedsiębiorstwa, znaczna jednak cześć tworzy tzw. siłę najemną licząc, iż dzięki swojemu wysiłkowi, talentom również osiągnie sukces i zrealizuje swoje cele. To wszystko jest zrozumiałe i jest jednym z elementów tzw. koszyka dóbr podstawowych.

Jednym z elementów przez pryzmat, który postrzegamy sukces zawodowy są osiągane zarobki. W ostatnich dniach mamy istny zalew informacji i publikowanych raportów mówiących jak w różnych gałęziach gospodarki kształtują się wynagrodzenia i że tworzy się tzw. "rynek pracownika" zmuszający pracodawców do głębszego sięgnięcia do kieszeni, aby spełnić oczekiwania pracowników. 

Co mówią dane statystyczne?

Analizując dane publikowane przez GUS można zauważyć, iż mimo tego, że realne wynagrodzenia rosną w sposób szybszy niż inflacja to jednak nie nadążają za skalą, w której mierzy się Produkt Krajowy Brutto.  W ostatnich sześciu latach sumarycznie wzrost PKB odnotowano na poziomie 24% przy inflacji liczonej na poziomie 11,9% a realny przyrost wynagrodzeń odnotowano na poziomie 16,7%.  

realny  wzrost wskaźnika wynagrodzeń

* źródło dane wg GUS z lat 2010-2016

DOŁĄCZ DO NAS!!

włącz . Opublikowano w Przydatne

żródło: http://cosmicdiary.org/wp-content/uploads/2016/11/644733419-peace-sign-v-sign-throwing-up-arms-fist.jpgNie jesteś członkiem związku zawodowego?

To duży błąd!

 

DEKLARACJA (PDF) lub DEKLARACJA (doc)

Większość pracowników oprócz tego, że słyszeli o istnieniu związku zawodowego, to nie wiele wie na jego temat. Często związki zawodowe przedstawiane są negatywnie, jako coś niepotrzebnego, lub wręcz szkodliwego. Pracodawcom jest to bardzo na rękę, by pracownicy byli negatywnie nastawieni do związków zawodowych a uzwiązkowienie było bardzo niskie lub nawet żadne.

PZU chce podwyższać wynagrodzenia - symbolicznie

włącz . Opublikowano w Aktualności

http://inwestycje.pl/img/29.jpgW ubiegłym tygodniu podczas zaplanowanego cyklicznego spotkania, przedstawiciele Zarządów PZU oraz PZU Życie przedstawili organizacjom związkowym propozycje dotyczące planowanego przyrostu wskaźnika wynagrodzeń oraz rozwiązań dotyczących partycypacji pracowników w zyskach firmy.

W trakcie spotkania po krótkiej prezentacji propozycji niestety część organizacji związkowych uznała propozycję za satysfakcjonującą i zdecydowała się przyjąć warunki pracodawców.

Jeśliby przyjąć założenie, iż przedstawiona propozycja jest etapem w jasnym systemie waloryzacji wynagrodzeń w Spółce, pewnie można by uznać przedstawione rozwiązanie, jako normalne i akceptowalne wpisujące się w czytelny od kilku lat proces. Niestety jak wszyscy wiemy w spółce nie ma ani czytelnego systemu wynagradzania ani też od przynajmniej 6 lat nie mieliśmy do czynienia z systemowym, przynajmniej inflacyjnym, charakterem wzrostu wynagrodzeń.

Należy podkreślić, iż sam fakt podjęcia decyzji o planowanym wzroście wynagrodzeń jest jak najbardziej chwalebny dla władz obu Spółek, jednak zamierzony poziom w żadnej mierze nie może być uznany, jako zadowalający i spełniający oczekiwania pracowników.

W dniu 13.12.2016r. Zarząd MZZ PG PZU podjął uchwałę w ramach, której propozycja pracodawców została określona, jako nader skromna i nieuwzględniająca realiów rynkowych. Konsekwencją powyższego jest brak zgody na zaproponowane przez pracodawcę warunki.

W ciągu kilku dni MZZ PG PZU przedstawi własną propozycję w powyższym zakresie. Liczymy, iż po zapoznaniu się przez Zarządy Spółek PZU oraz PZU Życie SA z propozycjami strony związkowej możliwe będzie znalezienie rozwiązania kompromisowego uwzględniającego interesy wszystkich stron dialogu społecznego.

W najbliższym wydaniu newslettera związkowego przesyłanego tradycyjnie pocztą korporacyjną do naszych członków przedstawimy więcej szczegółów oraz informacji podsumowujących ostatni okres czasu.

PZU i Polski Fundusz Rozwoju na zakupach

włącz . Opublikowano w Aktualności

PZU - PKO BPZgodnie z informacjami przekazanymi przez agencje prasowe PZU i PFR porozumiały się z włoskim bankiem UniCredit w zakresie zakupu 32,8 proc. należącego do tej grupy kapitałowej akcji Pekao SA za 10,6 mld zł. Udział PZU w tej transakcji wyniesie 6,46 mld zł - poinformował w czwartek rano Prezes Zarządu PZU Michał Krupiński. Cenę za akcję strony ustaliły po kursie 123 zł.

Z punktu widzenia grupy kapitałowej PZU jest to bardzo znaczący zakup, powodujący, iż powstaje największa grupa finansowa w Europie Środkowo-Wschodniej, niekwestionowany lider w ubezpieczeniach, w zarządzaniu aktywami i jeden z liderów w sektorze bankowym.

Spekulacje dotyczące potencjalnego nabycia akcji baku Pekao, dobre dane grupy PZU za III Q, w ostatnim okresie czasu znacznie przyczyniły sie do odbudowania zaufania inwestorów oraz znaczący wzrost notowań giełdowych spółki.