Strona główna

Czy pracownik może czuć się bezpieczny mając stałe zatrudnienie?.

włącz . Opublikowano w Warto wiedzieć

 

Znalezione obrazy dla zapytania rozwiązanie umowy o pracę

Pytanie z natury rzeczy powinien zadać sobie każdy z nas podejmując pracę najemną.

Trudność procesu w dużej mierze zależy od rodzaju umowy którą mamy zawartą z pracodawcą oraz faktu czy jesteśmy członkami organizacji związkowej czy też nie.

Jako pracownicy PZU przez miniony okres czasu bardzo mocno byliśmy przez pracodawcę nękani okresowymi zwolnieniami grupowymi, gdzie słyszeliśmy o konieczności zmniejszenia przeetatyzowanych pionów i zespołów. Jaki był tego efekt?. Z punktu widzenia związków zawodowych mizerny. Likwidacja placówek terenowych, rozrost centrali, odejście od klienta, realne obniżanie wynagrodzeń, co w efekcie przełożyło się na zmniejszenie udziału w rynku i coraz bardziej malejący zysk firmy.   

Czy zatem w dobie szybko zmieniających się potrzeb i strategii organizacji pracownicy mogą być spokojni o swoje miejsca pracy.  

Wydaje się, choć nie chciałbym wyrażać zdania kategorycznie, okres dużych zwolnień grupowych raczej się nie powtórzy, a uzasadnieniem tezy może być zmieniający się rynek pracownika oraz niewątpliwie duże koszty przedsięwzięcia.

Bardziej prawdopodobnym rozwiązaniem, które oczywiście dopuszcza prawo jest tzw. proces  kroczących zwolnień.

Na chwilę obecną po ogłoszeniu strategii PZU na najbliższe lata, jako związki zawodowe nie mamy jeszcze czytelnej odpowiedzi w jakim kierunku będzie ewoluowała struktura zatrudnienia w spółce. Z jednej strony, są zapewnienia ze strony Zarządu Spółki, iż musi nastąpić powrót do korzeni jeśli chodzi o obecność PZU w tzw. powiatach i odcentralizowanie procesów i to przyjęliśmy z zadowoleniem, z drugiej strony brak jasnych przesłanek jak chcemy jako firma to osiągnąć.

Czy i jak można bronić się przed zwolnieniem?

Członkostwo w MZZPZU

włącz . Opublikowano w Przydatne

Nie jesteś członkiem związku zawodowego?
To duży błąd.

Pracodawca nigdy nie będzie się liczył z pracownikami jeśli będzie miał nad nimi pełnię władzy.

Będąc razem nigdy nie jesteśmy sami bo w JEDNOŚCI SIŁA !!!

DOŁĄCZ DO NAS JUŻ DZIŚ!!!

Aby zostać członkiem MZZ Pracowników Grupy PZU w Opolu należy:
- pobrać dwa dokumenty: Deklarację oraz oświadczenie

Wypoczynek to prawo pracownika nie przywilej - nie pozwól się wypalić zawodowo

włącz . Opublikowano w Wiadomości

Dział szósty Kodeksu Pracy określa zasady, na jakich rozliczać można czas pracy zatrudnionego. Wskazuje, między innymi, maksymalny dobowy wymiar pracy, minimalne okresy wypoczynku oraz zasady pracy w godzinach nocnych, w dni wolne oraz w godzinach nadliczbowych.

Zgodnie z treścią Art. 131. § 1. Tygodniowy czas pracy łącznie z godzinami nadliczbowymi nie
może przekraczać przeciętnie 48 godzin w przyjętym okresie rozliczeniowym.

Czy zatem pracujemy zgodnie z obowiązującymi normami ?

Okazuje się że jest z tym różnie.

W ramach grupy PZU mamy kilka systemów rozliczeniowych czasu pracy i w zależności od systemu mamy różne prawa ale i obowiązki.

Stosunkowo najmniej problemów z kontrolą czasu pracy przysparza podstawowy system czasu pracy – sztywno 8 godzin/dzień i przeciętnie 40 godzin/tydzień w przyjętym okresie rozliczeniowym. w powyższym przypadku pracodawcy starają się przestrzegać przyjętych norm gdyż są one łatwo weryfikowalne i naruszanie ich może zarówno pracodawcę jak i pracownika narazić na przykre konsekwencje.

Drugim rozpowszechnionym systemem czasu pracy jest również system równoważnego czasu pracy – średnio 8 godzin dziennie i przeciętnie 40 godzin tygodniowo. Typowy okres rozliczeniowy to 1 miesiąc. 3 miesiące są dopuszczalne w szczególnie uzasadnionych przypadkach, natomiast 4 miesiące w pracach uzależnionych od pory roku lub warunków atmosferycznych. Pracownik w tym systemie nie może jednak pracować dłużej niż 12 godzin (maksymalnie 16 – przy dozorze lub pozostawaniu w pogotowiu do pracy). Należy pamiętać, że jest to system, więc należy każdemu pracownikowi ustalić rozkład czasu pracy w jego harmonogramie.

System ten jak zauważamy z praktyki jest również dobrze weryfikowalny i pracodawcy dbają o jego właściwe rozliczanie.

Trzecim ostatnio bardzo modnym sposobem rozliczania czasu pracy jest tzw. zadaniowym systemem czasu pracy – potocznie nazywanym nienormowanym systemem czasu pracy. Zależny jest od zadań. Ważne jest ich wykonanie a nie czas jaki na to poświęci pracownik. Zadania należy powierzać tak, żeby w sumie dawały mniej więcej normalny czas pracy.

Z obserwacji wynika, iż to właśnie praca w tym systemie mimo pozornej elastyczności powoduje, iż najczęściej łamane są prawa pracownika, a nadawane zadania znacznie przekraczają możliwości ich wykonania w normatywnym czasie pracy.

 

Dobra wola - konkretów jak na razie brak

włącz . Opublikowano w Aktualności

 

Pracownicy grupy PZU z uwagą śledzą doniesienia o sposobie realizacji zobowiązania, które przedstawiciel Ministerstwa Skarbu Państwa złożył podczas odbywającego się 30 czerwca WZA PZU SA.

Przypomnijmy, iż w trakcie WZA pojawił się wniosek akcjonariuszy o przeznaczeniu kwoty 50 mln zł z zysku na wypłatę premii dla pracowników, która to jednak propozycja z powodów proceduralnych nie zyskała aprobaty WZA. Niemniej jednak do projektu uchwały odniósł się obecny na walnym zgromadzeniu pełnomocnik Skarbu Państwa: "Minister Skarbu Państwa (...) dostrzega potrzebę właściwego uhonorowania jej pracowników za ich codzienny wysiłek na rzecz spółki. (...) W związku z tym, że projekt uchwały nie uzyskał akceptacji formalno-prawnej, Minister Skarbu Państwa oczekuje od zarządu właściwego uhonorowania pracowników spółki". przedstawiciel MSP.

Podczas czerwcowego spotkania Związków Zawodowych z Prezesem Zarządu Panem Michałem Krupińskim kwestia powyższa była również poruszana i jeszcze przed WZA otrzymaliśmy zapewnienie, iż decyzje w powyższej kwestii mają zostać niebawem podjęte.

Oczekiwania pracowników są więc jak najbardziej uzasadnione tym bardziej, iż minął miesiąc od WZA - a co na to Zarząd?.

W połowie lipca zaplanowane było ponowne spotkanie ZZ z Zarządem, do którego jednak z przyczyn niezależnych od ZZ nie doszło.

Obecnie w sposób ciągły monitujemy oczekiwania Zarządowi i mamy nadzieję, iż w niedługim czasie będziemy mogli przedstawić bliższe szczegóły. Prosimy więc jeszcze o odrobinę cierpliwości.

Zwracamy uwagę, iż Związki Zawodowe chciałyby już od najbliższego roku, aby kwestia partycypacji pracowniczej w zyskach Spółki nie była przedmiotem ciągłych spekulacji i dywagacji jak to było w latach poprzednich, „dlaczego tak a nie inaczej". Dążeniem naszym jest, i tu widzimy zrozumienie Zarządu, aby na stałe w układzie zbiorowym pracy zostały określone regulacje, które będą jasno wskazywały, w jakich warunkach i na jakich zasadach udział w zyskach dla pracowników będzie realizowany. 

Tylko takie rozwiązanie jest w stanie zapewnić przejrzystość w działaniu i podmiotowe traktowanie pracowników.

Pracujesz przy komputerze - poznaj swoje prawa

włącz . Opublikowano w Warto wiedzieć

Często ignorujemy swoje prawa pracując przy komputerze warto więc przypomnieć podstawowe kwestie związane z tym tematem.

Przede wszystkim należy zauważyć, iż niezależnie od rodzaju i charakteru pracy wykonywanej przez pracownika, pracodawca zawsze powinien stosować się do obowiązujących przepisów BHP. Podstawą do ich przestrzegania jest właściwa organizacja środowiska pracy przez pracodawcę oraz zapewnienie odpowiednich warunków do jej wykonywania.

Przepisy BHP dość jasno określają, jakie wymagania dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy powinien spełniać pracodawca zatrudniając pracowników. Często bywa jednak tak, że przedsiębiorcy odnoszą te regulacje wyłącznie do  pracowników produkcyjnych (w zakresie odzieży i obuwia ochronnego), zapominając, iż pracownicy biurowi również posiadają swoje prawa. Szczególnie narażeni są w tym przypadku pracownicy wykonujący pracę przy pomocy komputera. Długie godziny pracy przez monitorem mogą negatywnie wpłynąć na zdrowie pracownika, szczególnie pogorszyć jego wzrok, dlatego tak ważne jest w tej sytuacji przestrzeganie obowiązujących przepisów BHP.

Pracownik wykonujący pracę przed komputerem

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 1.12.1998 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe, przepisy w tym zakresie odnoszą się do każdej osoby zatrudnionej przez pracodawcę, użytkującej w czasie pracy monitor ekranowy co najmniej przez połowę dobowego wymiaru czasu pracy. Co ciekawe, przepis ten odnosi się także do praktykantów oraz stażystów.

Regulacja ta oznacza, iż w przypadku, gdy pracownik przed monitorem spędza co najmniej 4 godziny dziennie, może on domagać się od pracodawcy spełnienia określonych w rozporządzeniu obowiązków.

Przerwy w pracy

Obowiązkiem pracodawcy jest zorganizowanie pracy tak, by każdy pracownik po każdej godzinie nieprzerywalnej pracy przy komputerze miał możliwość zmiany rodzaju pracy na taką, która nie będzie obciążała wzroku lub będzie wykonywana w zmienionej pozycji ciała. W wypadku gdy pracodawca nie może zapewnić zmiany w pracy, musi on zezwolić na co najmniej 5-minutową przerwę co każdą godzinę pracy przed ekranem monitora (§ 7 rozporządzenia). Taka przerwa jest wliczana do czasu pracownika i nie wpływa ona na obniżenie wynagrodzenia za pracę.

Okulary korygujące

Pracodawca, który zatrudnia pracowników do pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe,  ma obowiązek zapewnić im, w razie potrzeby, okulary korygujące wzrok.  Podstawą pokrycia kosztów zakupu okularów przez pracodawcę są badania okulistyczne, potwierdzone zaświadczeniem lekarza medycyny pracy. Tylko w takim przypadku pracodawca zobowiązany jest do pokrycia ww. kosztów. W innym przypadku np. z woli pracownika, jednak bez odpowiedniego zaświadczenia lekarskiego, pracodawca nie ma obowiązku pokrywania jakichkolwiek kosztów związanych z zakupem okularów. W praktyce, zazwyczaj to pracodawcy sami kierują pracowników na obowiązkowe badania, podczas których może zostać wykryta wada wzroku i konieczność zapewnienia okularów.

Wysokość kwoty refinansującej koszt zakupu okularów ustala już sam pracodawca w przepisach wewnętrznych swojego zakładu. Nie mniej jednak kwota musi być ustalona tak, aby umożliwiała zakup okularów zgodnych z zaleceniami lekarza.

Inne obowiązki pracodawcy

Ponadto, pracodawca zobowiązany jest także zapewnić pracownikom zatrudnionym na stanowiskach z monitorami ekranowymi profilaktyczną opiekę zdrowotną, w zakresie i na zasadach określonych w odrębnych przepisach.

Pracodawca powinien pamiętać także o wymaganiach, jakie spełniać muszą stanowiska pracy wyposażone w monitory ekranowe. Warunki te określone są szczególnie w załączniku do ww. rozporządzenia i są to m.in.:

  • wyposażenie stanowiska pracy oraz sposób rozmieszczenia elementów tego wyposażenia nie może powodować podczas pracy nadmiernego obciążenia układu mięśniowo- szkieletowego i (lub) wzroku oraz być źródłem zagrożeń dla pracownika;
  • monitor ekranowy powinien spełniać wymagania, jak: znaki na ekranie powinny być wyraźne i czytelne, a obraz stabilny, ekran powinien być pokryty warstwą antyodbiciową lub wyposażony w odpowiedni filtr itd;
  • klawiatura powinna stanowić osobny element wyposażenia podstawowego stanowiska pracy,  jej powierzchnia powinna być matowa, a znaki kontrastowe i czytelne;
  • wysokość stołu oraz siedziska krzesła powinna być taka, aby zapewniała naturalne położenie kończyn górnych przy obsłudze klawiatury, z zachowaniem co najmniej kąta prostego między ramieniem i przedramieniem;
  • powierzchnia blatu stołu powinna być matowa, najlepiej barwy jasnej;
  • na życzenie pracownika, a także gdy wysokość krzesła uniemożliwia pracownikowi płaskie, spoczynkowe ustawienie stóp na podłodze, stanowisko pracy należy wyposażyć w podnóżek.