Statut

włącz . Opublikowano w Statut

S T A T U T

MIĘDZYZAKŁADOWEGO ZWIĄZKU ZAWODOWEGO

PRACOWNIKÓW GRUPY PZU „JEDNOŚĆ”

ROZDZIAŁ I

Postanowienia ogólne

§ 1

1.  Międzyzakładowy Związek Zawodowy Pracowników Grupy PZU „JEDNOŚĆ”, zwany dalej Związkiem, nazwa skrótowa; „MZZ PG PZU „JEDNOŚĆ”, jest organizacją dobrowolną, samorządną i niezależną.

2.  Związek broni praw i interesów pracowników w zakresie warunków pracy i płacy oraz warunków socjalno – bytowych i kulturalnych.

Reprezentuje swoich członków oraz współuczestniczy w kształtowaniu i realizacji zadań społecznych i gospodarczych.

§ 2

Związek realizuje cele i zadania określone w niniejszym statucie zgodnie z przepisami Konstytucji, ustawy o związkach Zawodowych i innych ustaw oraz ratyfikowanych przez Polskę Konwencjach Międzynarodowej Organizacji Pracy oraz prawem obowiązującym w Unii Europejskiej

§ 3

1.  Członkiem Związku może zostać każdy pracownik zatrudniony w Grupie Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń, zwaną dalej Grupą PZU, bez względu na wiek, płeć, narodowość, przekonanie polityczne, wyznanie, podstawę stosunku pracy, stanowisko.

2.  Członkiem Związku może zostać również osoba, która była zatrudniona w zakładzie i przeszła na emeryturę lub na rentę albo czasowo pozostaje bez pracy w związku z jej poszukiwaniem.

3.  Nie traci członkostwa Związku były pracownik, który przeszedł na emeryturę lub rentę albo czasowo pozostaje bez pracy w związku z jej poszukiwaniem.

4.  Przepisy Statutu dotyczące pracowników stosuje się odpowiednio do osób wymienionych w ust. 2 i 3

§ 4

1.  Związek posiada osobowość prawną – może nabywać prawa i zaciągać zobowiązania w granicach przewidzianych przepisami prawa.

2.  Związek działa przez Organy wskazane w niniejszym Statucie.

3.  W jednostkach organizacyjnych Grupy PZU działają Mężowie Zaufania, którzy posiadają prawo do występowania w interesie załogi, w sprawach ściśle określonych przez Zarząd.

4.  Mężem zaufania nie może być osoba zajmująca stanowisko kierownicze

§ 5

Siedzibą Związku jest miasto Opole, 45-057 Opole, ul. Ozimska 5, a terenem jego działania – teren Rzeczpospolitej Polskiej.

ROZDZIAŁ II

Cele i zadania Związku

§ 6

Celem Związku jest obrona praw, godności i interesów pracowników:

1.  obrona interesów zawodowych, materialnych, socjalnych i kulturalnych pracowników i ich rodzin,

2.  obrona praw pracowniczych w zakresie wykonywanej pracy zawodowej i wynagrodzenia, warunków socjalno – bytowych oraz bezpieczeństwa i higieny pracy,

3.  harmonizowanie działania zakładu pracy z interesami pracowników,

4.  kształtowanie etyki zawodowej i sumiennego stosunku do obowiązków pracowniczych,

5.  inicjowanie i popieranie działań na rzecz stwarzania pracownikom warunków podnoszenia kwalifikacji zawodowych i adaptacji społeczno zawodowej młodych pracowników,

6.  współdziałanie i współuczestniczenie w kształtowaniu i realizacji zadań społeczno gospodarczych zakładu celem pomnażania funduszu zakładu i jego rodzin,

7.  kształtowanie aktywnych podstaw działania dla obrony Ojczyzny.

§ 7

Do zakresu działania Związku należy w szczególności:

1.  reprezentowanie interesów zawodowych swoich członków wobec kierownictwa zakładu pracy, organów administracji państwowej i gospodarczej, organizacji społecznych i zawodowych,

2.  sprawowanie kontroli nad przestrzeganiem przepisów prawa pracy, udzielanie pomocy prawnej oraz podejmowanie interwencji i mediacji w przypadku indywidualnych spraw na tle stosunku pracy,

3.  sprawowanie kontroli nad przestrzeganiem przez kierownictwo zakładu pracy obowiązku zapewnienia pracownikom bezpiecznych i higienicznych warunków prac, a także udział w opracowywaniu planów poprawy warunków pracy,

4.  zajmowanie stanowiska wobec kierownika zakładu pracy i organu samorządu załogi w sprawach dotyczących praw i interesów załogi zakładu pracy, a w szczególności przy ustalaniu regulaminów pracy, regulaminów nagradzania i premiowania, rozkładu czasu pracy, ustalaniu planów urlopów oraz dotyczących socjalno -–bytowych potrzeb załogi.

5.  zajmowanie stanowiska w indywidualnych sprawach pracowniczych w zakresie unormowanym w przepisach prawa pracy.

6.  zapewnienie członkom i ich rodzinom możliwości korzystania z wczasów pracowniczych, kolonii, zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych, miejsc w żłobkach i przedszkolach dla dzieci, ramach posiadanych możliwości,

7.  partnerskie współdziałanie z kierownictwem zakładu pracy, oraz organizacjami społecznymi w rozwijaniu działalności społecznej i oświatowej, oraz tworzeniu warunków do odpoczynku po pracy, jak również podejmowanie własnych inicjatyw w tym zakresie,

8.  udzielanie pomocy materialnej członkom Związku i ich rodzinom w miarę możliwości i potrzeby,

9.  zwalczanie niegospodarności i nadużyć biurokratyzmu,

10.  otaczanie troską rodzin wielodzietnych, emerytów i rencistów.

§ 8

Do osiągnięcia powyższych celów i zadań Związek dąży przez:

1.  partnerskie współdziałanie z kierownictwem zakładu pracy, oraz organizacjami społecznymi i samorządowymi,

2.  kierowanie działalnością społecznej inspekcji pracy i współdziałanie w tym zakresie z państwową inspekcją pracy,

3.  opiniowanie założeń lub projektów aktów prawnych oraz decyzji dotyczących praw i interesów pracowniczych w tym zakładowych planów społeczno – gospodarczych,

4.  rozwiązywanie powstałych sporów w drodze negocjacji i zawierania porozumień.

5.  Sprawowanie nadzoru społecznego nad Pracowniczą Kasą Zapomogowo - Pożyczkową

§ 9

1.  W razie sporu zbiorowego Związkowi przysługuje prawo otwarcia strajku lub innych form protestu z zachowaniem przepisów o związkach zawodowych.

2.  Strajk traktuje się jako środek ostateczny

§ 10

Związek może podjąć się obrony indywidualnych praw pracownika nie zrzeszonego w Związku na zasadach określonych dla członków Związku, jeżeli pracownik zwróci się o pomoc.

ROZDZIAŁ III

Członkowie Związku, ich prawa i obowiązki

§ 11

1.  Członkostwo Związku nabywa się z chwilą złożenia pisemnej deklaracji członkostwa.

2.  Dowodem przynależności do Związku jest potwierdzenie przez Zarząd figurowania pracownika w „Ewidencji stanu członków MZZ Pracowników Grupy PZU w Opolu” prowadzonej przez Zarząd Związku.

§ 12

Członkostwo Związku ustaje wskutek:

1.  dobrowolnego wystąpienia,

2.  wykluczenie ze związku

3.  zgonu

§ 13

Członek Związku ma prawo:

1.  uczestniczyć w ogólnych zebraniach Związku,

2.  wybierać i odwoływać członków organów Związku oraz być wybieranym do tych organów,

3.  korzystać z porad i pomocy Związku w ochronie swoich praw i interesów pracowniczych,

4.  korzystać z pomocy socjalnej i materialnej Związku oraz urządzeń kulturalnych, sportowych i innych będących w dyspozycji Związku,

5.  oceniać i poddawać krytyce działalność każdego członka Związku, wnioskować o zmianę organów lub odwołanie członków tych organów z pełnionej funkcji,

6.  być na bieżąco informowany o wszelkich decyzjach i innych działaniach organów Związku,

7.  brać udział w zebraniach podczas, których organy Związku podejmują uchwały dotyczące jego osoby,

8.  występować z wnioskami i postulatami do organów Związku,

9.  brać udział w strajkach i innych formach protestu organizowanych przez Związek.

§ 14

Członek Związku zobowiązany jest:

1.  brać czynny udział w pracach Związku,

2.  przestrzegać postanowień Statutu i uchwał organów Związku oraz regularnie opłacać składki członkowskie,

3.  przestrzegać zasady koleżeńskości i pomocy wzajemnej w życiu związkowym i stanowisku pracy,

4.  chronić i pomnażać własność społeczną jako wspólne dobro wszystkich pracujących.

§ 15

Za aktywną działalność społeczną i zawodową członek Związku może być wyróżniony nagrodami związkowymi.

§ 16

W przypadku naruszenia Statutu lub naruszenia zasad współżycia społecznego uwłaczającego godności członka Związku - można po wysłuchaniu zainteresowanego udzielić upomnienia lub nagany albo wykluczyć ze Związku.

§ 17

1.  Uchwałę o wykluczeniu, ukaraniu członka, a także o zatarciu kary podejmuje Zarząd Związku.

2.  Od uchwały w sprawie wykluczenia, ukarania lub odmowy zatarcia kary członkowi przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania Delegatów w terminie 1 miesiąca od dnia doręczenia odpisu uchwały.

ROZDZIAŁ IV

Organy Związku

§ 18

1.  Organami Związku są:

a.Walne Zebranie Delegatów,

b.Zarząd Związku,

c.Komisja Rewizyjna Związku.

2.  Kadencja organów Związku trwa 5 (pięć)  lat.

§ 19

1.  Organy Związku obowiązane są strzec samorządności i niezależności Związku oraz dobrowolności członkostwa Związku.

2.  W działalności swej Organy Związku kierują się zasadami demokratyzmu, kolegialności i jawności.

§ 20

1.  Uchwały organów Związku zapadają zwykłą większością głosów. W przypadkach szczególnych głosowania mogą odbywać się również za pośrednictwem poczty elektronicznej. Decyzję w tym zakresie podejmuje Prezydium Zarządu.

2.  Wszystkie organy Związku zobowiązane są do składania członkom Związku wyjaśnień i sprawozdań ze swej działalności, w szczególności zobowiązane są informować członków Związku o realizacji uchwał własnych, zgłoszonych wniosków i postulatów oraz planowanych zamierzeniach podejmowanych w interesie załogi.

§ 21

1.  Organy Związku pochodzą z wyboru. Wybory odbywają się na zastępujących zasadach:

1) nie ogranicza się liczby kandydatów,

2) głosuje się na poszczególnych kandydatów,

3) głosowanie jest tajne,

4) funkcji w organach Związku nie może pełnić osoba zajmująca stanowisko Dyrektora,

5) przewodniczącego Zarządu Związku wybiera Walne Zebranie Delegatów w tajnym głosowaniu spośród członków wybranego Zarządu.

2.  Członek organu Związku jest zobowiązany:

1) aktywnie uczestniczyć w pracach Związku,

2) reprezentować interesy środowiska, utrzymywać z nim stały kontakt, wysłuchiwać uwag, propozycji Członków Związku oraz przenosić je na posiedzenie organów Związku,

3) składać członkom Związku wyjaśnienia i sprawozdania ze swej działalności.

§ 22

1.  Członkowie organów Związku mogą być odwołani z zajmowanych funkcji przed upływem kadencji w przypadku nie wypełniania obowiązków, naruszenia postanowień Statutu i obowiązujących uchwał Związku.

2.  Odwołanie następuje w drodze uchwały Walnego Zebrania Delegatów,

3.  Decyzja o odwołaniu z zajmowanych funkcji członka Związku winna być podjęta po wysłuchaniu zainteresowanego.

§ 23

1.  Mandat członka organów Związku wygasa przed upływem kadencji w przypadku:

a) ustania członkostwa Związku,

b) rezygnacji z mandatu,

c) odwołania w trybie określonym w § 22 Statutu.

A.WALNE ZEBRANIE DELEGATÓW

§ 24

1.  Najwyższym organem Związku jest Walne Zebranie Delegatów.

2.  Walne Zebranie Delegatów zwołuje Zarząd Związku.

3.  W Walnym Zebraniu Delegatów biorą udział z głosem decydującym wybrani Delegaci – członkowie Związku. W zebraniu mogą brać udział członkowie Związku nie będący Delegatami – z głosem doradczym.

§ 25

1.  Walne Zebranie Delegatów:

1) ustala program działania Związku,

2) rozpatruje i zatwierdza sprawozdanie Zarządu i Komisji Rewizyjnej,

3) uchwala Statut i zmiany do Statutu Związku,

4) ustala strukturę organizacyjną Związku,

5) ustala skład liczbowy i wybiera oraz odwołuje w głosowaniu tajnym Przewodniczącego i Członków Zarządu Związku oraz członków Komisji Rewizyjnej, z zastrzeżeniem zapisów § 41 ust. 1

6) określa ogólne zasady gospodarki finansowej i majątkowej, wysokość składki członkowskiej i jej podziału oraz zatwierdza budżet Związku,

7) rozpatruje odwołanie członków Związku od uchwał Zarządu Związku dotyczących tych członków,

8) rozpatruje wnioski i postulaty,

9) decyduje o rozwiązaniu Związku,

10) na wniosek Komisji Rewizyjnej udziela lub odmawia udzielenia Zarządowi Związku absolutorium.

2.  W głosowaniu absolutorium nie mogą brać udziału członkowie Zarządu Związku.

3.  Walne Zebranie Delegatów jest skuteczne jeżeli bierze w nim udział co najmniej 50% wybranych Delegatów.

§ 26

Na mocy uchwały Zarządu Związku, Komisji Rewizyjnej lub pisemny wniosek 1/3 ogólnej liczby członków Związku, Zarząd Związku zobowiązany jest do zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Delegatów nie później niż w ciągu miesiąca od dnia podjęcia uchwały lub dnia zgłoszenia wniosku.

B.ZARZĄD ZWIĄZKU

§ 27

1.  Zarząd Związku kieruje bieżącą działalnością Związku, a w szczególności:

1) realizuje uchwały Walnego Zebrania Delegatów,

2) współdziała na zasadzie partnerstwa z kierownictwem zakładu pracy we wszystkich sprawach dotyczących warunków pracy i bytu członów Związku,

3) zwołuje Walne Zebranie Delegatów. Termin Walnego Zebrania Delegatów oraz porządek obrad podaje do wiadomości członków Związku nie później niż na 2 tygodnie przed datą rozpoczęcia obrad,

4) zarządza majątkiem Związku,

5) powołuje w zależności od potrzeb sekcje, komisje i zespoły problemowe,

6) przyznaje zasiłki oraz udziela pomocy finansowej członkom Związku,

7) ustala i kieruje zbiorowymi działaniami Związku,

8) ogłasza strajk lub organizuje inne formy protestu,

2.  Zarząd Związku wybiera ze swego grona Prezydium Zarządu. Tryb pracy Zarządu i zakres uprawnień jego członków określa Regulamin Zarządu.

C.KOMISJA REWIZYJNA

§ 28

Do zadań Komisji Rewizyjnej należy:

1) kontrolowanie działalności Zarządu Związku oraz realizacji uchwał organów związkowych, a ponadto gospodarki finansowej i majątkowej Związku,

2) przedkładanie Walnemu Zebraniu Delegatów związku sprawozdań ze swej działalności,

3) ocena projektów preliminarzy budżetowych jak też sprawozdań z realizacji budżetu oraz przekazywanie Zarządowi uwag i wniosków w tym zakresie.

4) w razie stwierdzenia w zarządzaniu majątkiem Związku niezgodności ze Statutem lub przepisami prawa, jak również niewłaściwego zabezpieczenia majątku, Komisja Rewizyjna niezwłocznie powiadamia o tym Zarząd Związku.

§ 29

1.  Komisja Rewizyjna wybiera ze swego grona Przewodniczącego.

2.  Posiedzenie Komisji Rewizyjnej powinno odbywać się co najmniej raz na kwartał.

§ 30

1.  Członkowie Komisji Rewizyjnej mają prawo uczestniczyć w posiedzeniach organów Związku.

2.  Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być równocześnie członkami Zarządu Związku.

ROZDZIAŁ V

Majątek Związku

§ 31

1.  Majątek Związku powstaje:

1) ze składek członkowskich,

2) z dotacji, darowizn i zapisów,

3) z dochodu z organizowanych przez Związek imprez kulturalnych, rozrywkowych i sportowych oraz prowadzonej działalności gospodarczej.

2.  Zarząd majątkiem Związku nie może naruszyć przepisów finansowych.

§ 32

1.  Składka związkowa wynosi miesięcznie 6 zł nie więcej niż 0,5% wynagrodzenia zasadniczego dla pracujących członków Związku.

2.  Wysokość składki emerytów, rencistów i osób będących na zasiłku wynosi 50% wymiaru składki członków pracujących.

3.  Walne Zebranie Delegatów, zwyczajne lub nadzwyczajne, upoważnia Zarząd Związku do zmiany wysokości składki maksymalnie do 100% minimalnej składki określonej w § 32 ust. 1 i 2 nie częściej niż 1 raz w czasie trwania kadencji.

§ 33

Majątek Związku służy realizacji i finansowania działalności statutowej Związku.

§ 34

1.  Działalność Związku realizowana jest na podstawie budżetu uchwalonego na okres roczny. Preliminarz wpływów i wydatków na dany rok ustala Zarząd w terminie do 31 marca danego roku.

2.  Sprawozdanie Zarządu Związku z wykonania budżetu zatwierdza Walne Zebranie Delegatów.

§ 35

Za właściwe zarządzanie i dysponowanie majątkiem Związku ponoszą odpowiedzialność osoby działające za Związek.

§ 36

1.  Do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych są uprawnieni: Przewodniczący i inne osoby upoważnione przez Zarząd Związku.

2.  Do składania oświadczeń woli wymagane jest łączne działanie dwóch osób.

3.  W sprawach przekraczających zakres zwykłego działania Zarządu zwłaszcza nabywanie, zbywanie, przekazywanie lub likwidacja trwałych środków majątkowych, wymagana jest uchwała Walnego Zebrania Delegatów.

ROZDZIAŁ VI

Postanowienia końcowe

§ 37

Okres przynależności do innych Związków zawodowych zalicza się do stażu członkowskiego Związku.

§ 38

Zmiany w Statucie mogą być wprowadzone uchwałą Walnego Zebrania Delegatów, podjęte większością dwóch trzecich ważnych oddanych głosów.

§ 39

Rozwiązanie Związku może nastąpić uchwałą Walnego Zebrania Delegatów, podjętą większością dwóch trzecich ważnych oddanych głosów.

§ 40

1.  Czynności związanych z likwidacją Związku dokonuje Komisja Likwidacyjna powołana przez Walne Zebranie Delegatów.

2.  Z przeprowadzonych czynności likwidacyjnych sporządza się sprawozdanie, które składa się w sądzie.

§ 41

1.  W razie zmniejszenia się ilości członków organu związkowego, uzupełnienie jego następuje spośród członków – Delegatów na Walne Zebranie Delegatów na podstawie Uchwały Organu którego to dotyczy.

2.  W przypadku przyjęcia w skład członków naszego związku grupy członków liczących ponad 10 osób z terenu innego województwa, poza śląskim i opolskim, skład Zarządu może ulec zwiększeniu o 1 członka w oparciu o Uchwałę Zarządu.

TURAWA, 23 marca 2018r.

Dodaj komentarz


Kod antyspamowy
Odśwież